Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Co i jak w urzędzie?

Prezentujemy Państwu wybrane sprawy, które można załatwić w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. Większość niezbędnych wniosków, załączników i instrukcji znaleźć można na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl lub na miejscu w konkretnych wydziałach UM.

Decyzje o warunkach zabudowy
Sprawa wymaga złożenia kompletu dokumentów:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3 
tel. (77) 431 67 91 wew. 115

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie kryterium dochodowego oraz metrażu zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Dofinansowanie nauki dla pracodawców
Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mogą uzyskać dofinansowanie kosztów ich kształcenia w celu przygotowania zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Dowody osobiste

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Działalność gospodarcza

Do rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej oraz wprowadzania zmian w ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest jedynie wypełnienie wniosku EDG-1 oraz przedłożenie dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenia o istnieniu firmy w ewidencji działalności gospodarczej - wymagane dokumenty:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości
parter, pokój nr 5a
tel. (77) 431 67 91 wew. 151

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wymagane dokumenty:

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji, lub informacja z Sądu w przypadku jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty. 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Opłaty w kasie UM

W Kasie Urzędu Miejskiego (parter - obok Urzędu Stanu Cywilnego) można dokonać opłat m.in. z tytułu:

Godziny pracy kasy UM:

Powyższe opłaty można również uiścić bez prowizji w Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Paczkowie
Rynek 14, 48-370 Paczków, 
Tel: (77) 455 30 43
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00-16:30

Podatki / ulgi podatkowe

Wnioski o:

- zbycie / nabycie nieruchomości gruntowej - należy przedłożyć akt notarialny
- zbycie / nabycie nieruchomości budynkowej - należy przedłożyć akt notarialny oraz informację w sprawie podatku od nieruchomości 
- wyburzenie budynku - należy przedłożyć pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wyburzenie lub oświadczenie podatnika o wyburzeniu budynku
- zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej - należy przedłożyć odpowiednią decyzję burmistrza

Deklaracje osób prawnych:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy 
II piętro, pokój nr 18
tel. (77) 431 67 91 wew. 181

Rejestracja stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgony)

Rejestracja stanu cywilnego - obowiązuje terytorialna zasada rejestracji stanu cywilnego tzn. każde urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie, na którym owo zdarzenie nastąpiło. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów: urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

Wymagane dokumenty:

- dokument „zgłoszenie urodzenia”
- odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa
- odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa
- dowody osobiste do wglądu

- skrócone akty urodzenia
- dowody osobiste do wglądu
- dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa:

- karta zgonu wydawana przez lekarza
- dowód osobisty zmarłego
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Sprzedaż alkoholu

Zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych - wymagane dokumenty:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawane są przedsiębiorcom, posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 10 (sekretariat)
tel. (77) 431 67 91 wew. 109

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprawa wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku (dostępny na miejscu).

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, „becikowe”)

Zasiłek rodzinny

Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł lub 583 zł w przypadku wystąpienia niepełnosprawności wśród członków rodziny ubiegającej się.

Wymagane dokumenty:

„Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Społecznych
ul. Wojska Polskiego 32
tel. / fax (77) 435 49 39

Wycinka drzew

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

Wypisy / wyrysy ze studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

wniosek

- od wypisu do 5 stron - 30zł

- od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu - za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł nie więcej niż 200 zł

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

Wywóz odpadów komunalnych i ścieków - zezwolenie na działalność w tym zakresie
Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 4
tel. (77) 431 67 91 wew. 114

Zajęcie pasa drogi (dotyczy również chodnika, pobocza)

Wymagane dokumenty:

podanie, które zawiera:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 115

Zameldowanie / wymeldowanie

Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

Wymeldowanie - dane niezbędne do wymeldowania należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Zjazdy z działki na drogę - uzgodnienie / wykonanie / remont

Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z działki na drogę gminną - wymagane dokumenty:

Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną - wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 115

 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2096077
w tym miesiącu: 34441
dzisiaj: 252