Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne serwisu

Ochrona środowiska

W odpadach domowych, jakie wytwarzamy nawet do 50% stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady mieszane lub wyrzucamy byle gdzie, w szczególności na terenie miasta. Nie musi i nie powinno tak być. Odpad organiczny może być wykorzystany jako kompost, z pożytkiem dla środowiska i posiadacza ogródka przydomowego i działki uprawnej. Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków. Doskonałym sposobem powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych jest ich kompostowanie. 

2765_1266573109.jpeg

Co to jest kompostowanie?
Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Składa się z dwóch głównych procesów: mineralizacji w warunkach tlenowych oraz humifikacji. Podwyższona temperatura, w której zachodzą te procesy (nawet do 70 C) oraz obecność grzybów pleśniowych wytwarzających substancje antybiotyczne, gwarantuje zniszczenie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych a także nasion chwastów. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.

Co można kompostować?

Zalety kompostowania

Technologie kompostowania
Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go, co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.

Kompostowanie w pryzmie
Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, drewniane kompostowniki przydomowe można również z powodzeniem wykonać samodzielnie – do czego gorąco zachęcam nie tylko właścicieli ogródków działkowych.

(Poniżej kompostownik drewniany i plastikowy)

kompost.jpeg

kompost2.jpeg 

Zachęcamy mieszkańców Gminy do zakładania kompostowników na terenie swoich nieruchomości i wykorzystywania kompostu jako nawozu naturalnego w przydomowych ogródkach.

Edukacja ekologiczna
Na terenie gminy Paczków realizowane są następujące działania edukacyjno - informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami:

Dodatkowe informacje: 
Urząd Miejski w Paczkowie - tel. (77) 431 6791 wew. 113

Ilość odpadów zebranych w Gminie Paczków i przekazanych do odzysku

MATERIAŁ MASA ODPADÓW [Mg]
 

2005

2006 2007 2008 2009
Opakowania papieru 2,610 1,230

14,050

13,780 23,000
Opakowania z tworzyw sztucznych

1,385

2,160 7,900 6,890 4,340
Opakowania ze szkła (szkło kolorowe i białe) 23,680 27,260 38,390 55,800

42,040

Razem 27,675 30,650 60,340 76,470

69,380

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Z dniem 01.10.2001 r. weszła w życie ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z którą wszystkie jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska zobowiązane są do ponoszenia opłat:

Od 01.07.2005r. zgodnie z Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.

Niezależnie od powyższego podmiot korzystający ze środowiska, w terminie wniesienia opłaty, przesyła na adres Urzędu Marszałkowskiego ewidencję na obowiązujących drukach (wzory druków w Rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 26 czerwca 2003r. Dz.U. z 2003r. Nr 113, poz. 1075, z dnia 24 marca 2005r. Dz.U. z 2005r. Nr 53, poz. 481, z dnia 15 grudnia 2005r. Dz.U. z 2005r. Nr 252, poz. 2128) zawierającą informacje, dane oraz wyliczenie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska kwartalne powyżej 200 zł. i półroczne powyżej 400 zł należy przekazywać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Bank Millenium I Oddział Opole
numer konta - 16 11602202 0000 0000 40894067

W celu usprawnienia pracy, a tym samym terminowego realizowania wymogów ustawowych zobowiązujących marszałków do redystrybucji środków na poszczególne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleca się aby na przelewach umieszczać następujące informacje:

W razie nieterminowego uiszczenia opłat pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 
Opłaty nie uiszczone w terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacji i wyjaśnień z zakresu ochrony środowiska udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Ochrony Środowiska (DOŚ) 
ul. Piastowska 17 
45-081, Opole 
tel.: (77) 453 74 55 wew. 23, 25, 26; (77) 454 01 13-14 wew. 35, 79
fax: (77) 453 74 55 wew. 24
e-mail:

Dokumenty do pobrania - ochrona środowiska

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków 
Regulamin szczegółowo określa obowiązki właścicieli nieruchomości, kierowników budów, zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, zarządców nieruchomości wspólnych, jednostek wywozowych, administratora składowiska  odpadów komunalnych i punktu zlewnego nieczystości ciekłych oraz jednostek i organów Gminy Paczków w zakresie zapewnienia należytego stanu czystości i porządku oraz wymagań ochrony środowiska na terenie Gminy Paczków.
Jako cel nadrzędny w Regulaminie przyjmuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki na terenach wszystkich nieruchomości oraz zapewnienia niezbędnych warunków do ekologicznego usuwania, unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami polityki ekologicznej kraju.

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Paczków na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Gminy Paczków i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty Program jest wykorzystywany jako:

Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Paczków, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego.

PDFWpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Paczków, ul. Mickiewicza 3 


Urząd Miejski w Paczkowie
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2095243
w tym miesiącu: 33607
dzisiaj: 857