Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek 16 lutego 2017r. paczkowscy radni spotkali się na trzydziestym pierwszym posiedzeniu sesyjnym.

Na sali oprócz czternastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zaproszeni goście.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Pierwsza uchwała została jednogłośnie przyjęta i dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2017 r. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zwiany wieloletniej prognozy finansowej.

Miniona sesja Rady Miejskiej była ważnym wydarzeniem, ze względu na podjęcie uchwał dotyczących planowanej reformy oświaty. Radni poddali pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Likwidacja oddziału przedszkolnego powoduje zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły, której przyporządkowany jest dany oddział przedszkolny. Tego rodzaju czynność stanowi  przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Przekształceniem w rozumieniu tego przepisu można określić w zasadzie każdą zmianę, która polega na częściowej likwidacji szkoły lub placówki. Proces likwidacji oddziału przedszkolnego musi odbywać się zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1-5 i art. 58 ustawy o systemie oświaty. W procesie przekształcenia szkoły musi być  wypełniona procedura zawiadomienia o zamiarze likwidacji właściwych osób i organów: kuratora oświaty, rodziców, związków zawodowych. Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego oraz utworzenie  jednocześnie z dniem 1 września 2017 r. Przedszkola Publicznego w Kamienicy daje możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego. Dzieci będą realizowały wychowanie przedszkolne w tym samym budynku, w tych samych warunkach. Zmieni się tylko nazwa z Oddziału Przedszkolnego na Publiczne Przedszkole w Kamienicy.

Następną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Kamienicy. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Zgodnie z  podjętymi wcześniej działaniami związanymi z likwidacją Oddziału Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w Kamienicy  tworzy się z dniem 1 września 2017 r. Przedszkole Publiczne w Kamienicy. Dzieci będą realizowały wychowanie przedszkolne  w tym samym budynku, w tych samych warunkach. Zmieni się tylko nazwa z Oddziału Przedszkolnego na Publiczne Przedszkole w Kamienicy.W dalszej części obrad, została podjęta uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy. Zgodnie z art. 62  ust. 1 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  organ prowadzący szkoły różnych typów  lub placówki może je połączyć w zespół. Z dniem 1 września 2017r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy oraz  Publiczne Przedszkole w Kamienicy. Dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej zostaje dyrektorem zespołu do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków. Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy. Zakres uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego obejmuje plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Paczków (także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży) zarówno w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r - 31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019 r. (projekt planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.).

Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.  Przygotowanie projektu uchwały poprzedzone zostały konsultacjami z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. W projekcie uchwały uwzględniono potrzeby uczniów i rodziców oraz warunki lokalowe. We wszystkich prowadzonych przez Gminę szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz prowadzona jest jednozmianowość .

W wyniku podjęcia stosownej uchwały dot. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków sieć szkół kształtować się będzie następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie im. Bohaterów Westerplatte, ul. Wojska Polskiego 45  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Paczkowie, przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie im. Jana Pawła II, ul.1 Maja 2 w Paczkowie  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Paczkowie, przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII. 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamienicy Szkoła Podstawowa w Kamienicy im. Marii Konopnickiej, Kamienica 94 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Kamienicy przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzeboszowicach Szkoła Podstawowa w Trzeboszowicach im. Adama Mickiewicza, Trzeboszowice 89 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Trzeboszowicach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII. 

5. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów  z siedzibą w Paczkowie, ul. Sienkiewicza 22, włącza się z dniem 31 sierpnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie  im. Jana Pawła II z siedzibą w Paczkowie ul. 1 Maja 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych w strukturze obejmującej klasy I-VIII odbywać się będzie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, ul. 1 Maja w Paczkowie oraz w budynku Gimnazjum Publicznego im. Polskich Noblistów, ul. Sienkiewicza 22 w Paczkowie. W budynkach szkoły w dalszym ciągu funkcjonować będą świetlice szkolne.

6. Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163) rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/207/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2005r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze nie określa przesłanek umożliwiających zwolnienie z odpłatności w całości lub w części osoby korzystającej z usług. Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w powyższym zakresie. Ponadto projekt uchwały zawiera procentowe ujednolicenie stawki za jedną godzinę tak aby każdego roku nie było konieczności szacowania kosztów usług. Przyjmuje się, iż bazą dla jednej godziny jest kwota 2% najniższej emerytury (obecnie będzie to kwota 20 zł). Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.

Przedostatnia uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi z dnia 1 września 2016 r. i skargi z dnia 2 grudnia 2016 r. na Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie. W dniu 01.09.2016 r. oraz w dniu 07.12.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Paczkowie wpłynęły dwie skargi na zachowanie Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie, które miało miejsce zdaniem skarżącego w dniu 26. sierpnia 2016 r. w Paczkowie i w którym uczestniczył Prezes Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.  Zdaniem Rady Miejskiej  obie skargi  należy uznać za jedną skargę, ponieważ druga ze skarg (późniejsza) dotyczy tego samego zdarzenia opisanego przez tego skarżącego, i jest jakby rozwinięciem skargi wcześniejszej. Rada Miejska w Paczkowie mając informację, że okoliczności zachowania się prezesa w/w spółki przedstawione w obu pismach (skargach) skarżącego są objęte postępowaniem karnym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Nysie, postanowiła pozostawić w/w skargę bez rozpatrzenia, tym samym pozostawiając sprawę kognicji tego sądu. 

Ostatnia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

 

 

Wersja XML