Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla najlepszych uczniów w Paczkowie

Uczniowie Martyna Motyka (Gimnazjum Publiczne w Paczkowie) oraz  Damian Kowalik (Zespół Szkół w Paczkowie) odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego dyplomy stypendialne w ramach projektu „Wspieramy Najlepszych".

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 1 marca 2017 r. w Filharmonii Opolskiej., gdzie 300 najlepszych uczniów z całej Opolszczyzny zostało nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w nauce. Granty zostały przyznane uczniom, którzy poprzedni rok szkolny zakończyli ze średnią ocen co najmniej 4,8.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy:

- w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

Premiowani są także uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Serdecznie gratulujemy Martynie i Damianowi tak wspaniałych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

Program Wspieramy najlepszych” jest realizowany  w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020

Wersja XML