Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożyliśmy kolejny kanalizacyjny wniosek

Gmina Paczków 24.02. 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do konkursu zamkniętego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- etap II’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie, niniejsza inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Paczków w miejscowościach Paczków i Kamienica.

Projekt będzie polegał na:

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica;

- przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej pod płytą Rynku w Paczkowie;

- przebudowie sieci wodociągowej pod płytą Rynku w Paczkowie;

- modernizacji ujęć i Stacji Uzdatniania Wody w Paczkowie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia mamy szansę wybudować 16,242 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowanych 0,540 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,543 km sieci wodociągowej.

Całkowite koszty projektu: 26 356 083,61 zł;

Koszty kwalifikowalne: 19 932 887,53;

Wnioskowane dofinansowanie: 12 707 215,80 zł.

 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- etap II’, jak sama nazwa wskazuje jest drugim etapem projektu o tej samej nazwie. Dla przypomnienia w lipcu 2016 r. został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”.

Całkowita wartość projektu: 12 713 703,61 zł;

Koszty kwalifikowalne: 9 254 554,25 zł;

Wnioskowane dofinansowanie: 5 899 778,33 zł.

Projekt polegał na:

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta i Norwida;

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno;

- budowie kanalizacji sanitarnej w Paczkowie przy ul. Robotniczej;

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających;

- zakupu urządzenia  ssąco-płuczącego (do asenizacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej).

Wniosek spełnił kryteria formalne,  został oceniony pozytywnie wg kryteriów merytorycznych I stopnia, obecnie trwa ocena merytoryczna II stopnia.

 

Wersja XML