Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednorazowe dotacje do modernizacji ogrzewania na terenie Gminy Paczków

Gmina Paczków przeznaczyła środki finansowane na jednorazowe dotacje do ekologicznej modernizacji ogrzewania i likwidacji urządzeń do spalania paliwa stałego (węgla, koksu) w budynkach jednorodzinnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Paczków, emitujących nadmierne ilości substancji szkodliwych do atmosfery.

Dotacje będą udzielane w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym.

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji będą pochodzić z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Wysokość kwoty dotacji jest proporcjonalna do uzyskanego efektu ograniczenia emisji i może jednorazowo wynosić nie więcej niż 30 % ceny zakupionego i zainstalowanego urządzenia grzewczego (a w przypadku ogrzewania elektrycznego, ceny urządzenia grzewczego bądź wykonanej instalacji zasilającej), maksymalnie 1.500,00 zł brutto.  

                Osoba ubiegająca się o zwrot części poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania powinna złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Do wniosku o zwrot części poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania należy dołączyć:

1) gdy właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest osoba fizyczna, poprzez złożenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej, a w przypadku najemcy lokalu mieszkalnego lub użytkowego, pisemną zgodę właściciela nieruchomości (zarządcy) na dokonanie modernizacji.

2) protokół kontroli technicznej instalacji i urządzeń (kopia) sporządzonej przez osobę posiadającą stosowne uprawienia (np. elektryka)  -  w przypadku ogrzewania elektrycznego,

3) pozwolenie na budowę (kopia) wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nyskim lub zgłoszenie bez sprzeciwu składane w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Nysie.

4) umowę o dostarczenie gazu (kopia) spisaną pomiędzy dostawcą gazu a wnioskodawcą – w przypadku ogrzewania gazowego z sieci i protokół odbioru wraz z protokołem z próby szczelności instalacji,

5)  protokół stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania lokalu, spisany pomiędzy wnioskodawcą, stwierdzającym likwidację dotychczasowych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węglem i kokosem),

6) rachunek/faktura za zakupione urządzenie grzewcze (np. kocioł c.o.). W przypadku ogrzewania elektrycznego, przedstawić należy rachunek/fakturę za wykonaną instalację elektryczną bądź zakupione i zainstalowane urządzenie grzewcze stałe (piece akumulacyjne, nagrzewnice, wkłady grzejne), przy czym dokument potwierdzający zakup lub montaż w/w urządzeń musi być wystawiony po dacie wejścia w życie niniejszego Regulaminu, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie.

7)   oświadczenie o pomocy de minimis (składają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i /lub rolniczą).

Wnioskodawca tylko jednorazowo może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy.

Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty wymiany pieca gazowego w już istniejących instalacjach gazowych c.o.

2) koszty zakupu kotła opalanego drewnem oraz na ekogroszek.

3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

4) koszty zakupu pojedynczych elementów centralnego ogrzewania.

5) koszty dokumentacji.

Jednocześnie informujemy o podpisaniu przez Gminę Paczków porozumienia z WFOŚ w sprawie promocji „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW http://www.wfosigw.opole.pl/

Regulamin i wniosek:

DOCXProjekt uchwały ogrzewanie.docx

 

Wersja XML