Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekaż 1% swojego podatku

Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”

Czas rozliczyć zeznanie podatkowe za rok 2016. Tradycją stało się już, że zwracamy się do Was o wsparcie naszej organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych  "WIĘŹ" z Paczkowa  Waszym 1% podatku. Dzięki temu wsparciu możemy zapewnić profesjonalną i systematyczną rehabilitację naszym podopiecznym podczas warsztatów terapii zajęciowej.  A więc  i w tym roku prosimy Was o pamięć o nas przy rozliczeniu swojego PIT-u.

Więź działa na terenie gminy Paczków od 2006 roku, i od samego początku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie zrzesza ludzi - wolontariuszy, którzy swoimi działaniami chcą umożliwić osobom niepełnosprawnym udział w wydarzeniach kulturalnych, naukowych,  sportowych, rekreacyjnych i społecznych.

M i s j a  S t o w a r z y s z e n i a:

w s p i e r a n i e  osób niepełnosprawnych i ich rodzin

poprzez aktywizację, edukację, pomoc w działaniach i współpracę społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne

d ą ż ą c e  d o  u m o ż l i w i a n i a  o s o b o m

n i e p e ł n o s p r a w n y m  p e ł n e g o  u d z i a ł u  w  ż y c i u

s p o ł e c z n y m  i  r o z w i ą z y w a n i a  i c h  p r o b l e m ó w.

Naczelnymi wartościami WIĘZI są:

skuteczność, partnerstwo i jakość.

W naszych warsztatach uczestniczą także dzieci i młodzież pełnosprawna, aby integrować środowiska rówieśnicze, a także wspierać wolontariat wielopokoleniowy. Tworząc Wolontariat naszym najważniejszym celem jest kształtowanie właściwych postaw i stworzenie okazji do budowania świata wartości i znajdowania autorytetów.

 Kształtujemy właściwe postawy wolontariusza w pracy z osobą niepełnosprawną – Stowarzyszenie otrzymało dwa razy certyfikat „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” i było laureatem w kolejnej edycji , a jedna z Wolontariuszek jest laureatką w konkursie  „Barwy Wolontariatu” – Wolontariusz roku.

Certyfikat „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” otrzymał także Klub Wolontariusza z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie, z którym od lat współpracujemy, a ich dwie wolontariuszki są laureatkami „Barw Wolontariatu”.

Rozliczcie się sercem wspierając lokalną Organizację Pożytku Publicznego „WIĘŹ” – waszych członków rodzin, przyjaciół, znajomych, sąsiadów – niepełnosprawnych z Gminy Paczków.

                                                                                                                                             DZIĘKUJEMY

Wersja XML