Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renowacja figur św. Jana Nepomucena

Rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu" finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Projekt dotyczy działań służących poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz w Javorniku w Czechach.

Stan zachowania na podstawie obiektów wskazuje na znaczny stopień destrukcji obu rzeźb. Główne czynniki niszczące rzeźby to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Na całej powierzchni rozwijają mikroorganizmy, widać liczne ubytki i pęknięcia. Powierzchnia piaskowca jest pokryta brudem i sporą ilością nawarstwień.

Zadaniem prac konserwatorskich przy zabytku będzie przede wszystkim przywrócenie strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, dla ochrony jego materialnych i artystycznych wartości. Ważna będzie konserwacja techniczno-estetyczna mająca na celu uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno-formalne najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko-architektonicznych mających istotne znaczenie w prawidłowym wyeksponowaniu walorów figury. Ponadto w ramach projektu zaplanowano stworzenie ścieżki informacyjnej "Śladami św. Jana Nepomucena", wykonanie tablic informacyjnych, które zostaną umiejscowione w pobliżu odnowionych figur Nepomuków. Tablice będą zawierały informacje w dwóch językach (polskim i czeskim) dotyczące historii wyremontowanego pomnika, informacji biograficznych o św. Nepomucenie oraz wskazówek, gdzie znajdują się pozostałe odnowione pomniki. Dodatkowo zostaną wydane materiały promocyjne a na zakończenie odbędzie się wystawa fotograficzna. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu to 38 088,50 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (32 375, 23 €).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 26 549, 80 euro, to kwota ok. 117 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 22 567, 33 euro (ok. 100 tys. zł).

 

 

 

Wersja XML