Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór partnerów do projektu

Gmina Paczków ogłasza otwarty nabór partnera/ów do projektu, na który Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ((T.j. Dz. U. z 2016r. poz. 217 ze zmianami).

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WO 2014-2020  Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

3) przedsiębiorstwa;

4) jednostki sektora finansów publicznych;

5) organizacje pozarządowe;

6) kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

7) szkoły wyższe;

8) spółdzielnie mieszkaniowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja miasta Paczków”. Głównym celem jest efektywna rewitalizacja infrastruktury miejskiej, wpływająca bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych i poprawiająca spójność przestrzenną.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

   -  zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

  -   zgodność Podmiotu z zapisami SzOOP RPO WO 2014-2020,

    - deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),

   -  doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

    - proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

Zgodność Podmiotu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 30.03.2017 do 20.04.2017r. do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Rewitalizacja miasta Paczków”” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków; e-mail um@paczkow.pl

Załącznik: DOCRegulamin Konkursu.doc

Wersja XML