Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 17.02 – 30.03 2017 r.

30 marca 2017 r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 17.02. do 30.03.2017 r.

W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

18.02.

20.02.

23.02.

24.02.

25.02.

26.02.  

27.02.

28.02.

02.03.

03-06.03.  

07.03.

08.03.

09.-10.03.

13.03.

14.03.

15.03.

17.03.

20.03.

21.03.

22.03.

23.03.

24.03.

27.03.

28.03.

29.03.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania :

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na montaż billboardów reklamowych, które zostaną postawione na działkach gminnych w ramach projektu „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza paczkowsko-Javornickiego” – wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta 18.000 zł;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na 7 sztuk straganów drewnianych. Wpłynęły 3 oferty- najtańsza 25.000 zł;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na cząstkowe remonty dróg gminnych w technologii Patcher – 2 oferty najtańsza 295 zł/1 tona;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji na remont boiska w Kamienicy. Wpłynęło 6 ofert – najkorzystniejsza 8000 zł;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont figur św. Nepomucena. Wpłynęło 12 ofert – najtańsza 33.000 zł;

- ogłoszono zapytanie ofertowe na dzierżawę terenu w obrębie Rynku na imprezę :O=Polskie Święto Kawki”;

- ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pracami instalacyjnymi c.o.- wymiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym nr 3  z Oddziałem Żłobkowym w Paczkowie. Termin składania ofert upływa 10.04.2017 r.;

- ogłoszono zapytanie ofertowe na przegląd i czyszczenie separatorów;

- ogłoszono zapytanie ofertowe na przegląd 66 obiektów mostowych, przepustów i dróg na terenie Gminy Paczków. Termin składania ofert- do 14.04.2017 r.

- został ogłoszony przetarg na modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej w Trzeboszowicach. Termin składania ofert do 12.04.2017 r.;

- ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont drogi w Starym Paczkowie. Wpłynęły 2 oferty – najtańsza oferta - 8800 zł; 

- ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na PSZOK – obecnie prowadzone są uzgodnienia z wykonawcą;

- został złożony wniosek o dofinansowanie do konkursu zamkniętego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- etap II’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

- wykonano tablicę pamiątkową na uroczystą sesję rady Miejskiej o nadanie Honorowego Obywatela Gminy Paczków;

- została podpisana umowa na remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie Ratusz Miejski w Paczkowie przejdzie remont konserwatorski w zakresie elewacji budynku głównego, stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przed budynkiem Urzędu Miejskiego stanie infokiosk, zostanie także zakupione nagłośnienie do wykorzystania w Sali Konferencyjnej „Posiedzeń” oraz witryny wystawiennicze. Termin wykonania do końca lipca 2017 r.

- rozpoczęto przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa. Został przekazany plac budowy pod drogę generalnemu wykonawcy. Przewidziany termin zakończenia inwestycji – koniec sierpnia, koszt 986 tys. zł;

- w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłoniono do realizacji 3 wnioski: Remont muru przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie od strony ul. 1 Maja na kwotę 10 516,11 zł,  Remont ścieżek i alejek na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie na kwotę 49 984,49 złModernizacja boiska oraz remont szatni przy boisku sportowym w Dziewiętlicach na kwotę 47 138,40 zł. Została przygotowana niezbędna dokumentacja do zgłoszenia prac do Starostwa Powiatowego w Nysie;

- został zamówiony asfalt na zimno na bieżące naprawy, które już są wykonywane;

-  wykonano zmianę organizacji ruchu przy ul. Młyńskiej  - ustawienie luster;

- zabezpieczenie odsłoniętych kanałów odwadniających na plantach przy murach obronnych po spotkaniu z Konserwatorem Zabytków;

- sprzedano 3 nieruchomości;

- w ramach Robót Publicznych pracownicy kończą remont w pomieszczaniach PSP nr 2 w Paczkowie, wykonali naprawy ubytków w jezdni, przycinki drzew i prace porządkowe.

 

Wersja XML