Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

30 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej. Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Rada Miejska w Paczkowie zgodnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r. Dokonano zmiany dochodów o 117.513,72 zł; w szczególności z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 40.353,00 zł,

- uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej,

- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" w kwocie 336.967,60 zł; w tym na 2017 r. – 157.227,28 zł,

- zmniejszenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” 326.813,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększa się per saldo o kwotę 54.331,28 zł, m.in. poprzez:

1) wprowadzenie nowych zadań:

- „Przebudowa  ścieżek parkowych przy ul. Mickiewicza w Paczkowie działka nr 1093/7” szacowany koszt 15.000,00 zł,

- „Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego” w kwocie 125.000,00 zł,

- „Przebudowę instalacji kanalizacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach” w kwocie 30.000,00 zł,

- „"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" w kwocie 157.227,28 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w kwocie 90.000,00 zł; w tym: 27.200,00 zł – zakupy środków trwałych tj. pracowni tematycznych,

- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych o kwotę 5.200,00 zł,

2) zwiększenie planów; w szczególności:

- rezerwy ogólnej o kwotę 110.822,00 zł,

- zakupów materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6.469,00 zł z odszkodowania,

- wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli szkół podstawowych o kwotę 143.544,00 zł,

- inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie” o kwotę 17.000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla OKiR w kwocie 10.000,00 zł.

 W związku z oszczędnościami po przetargowymi na zadaniu majątkowym finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” zmniejsza się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 326.813,00 zł. Zmniejszenie planowanych nakładów na rzeczone zadanie ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów i rozchodów budżetu. Ponadto w celu zbilansowania budżetu wprowadza się po przychodach wolne środki w kwocie 149.120,68 zł.

Następnie paczkowscy rajcy podjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Do Wykazu dopisano w poz. 1.1.1.3. projekt pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" w kwocie 336.967,60 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2019. W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć w poz. 1.1.1.2 i poz. 1.1.1.4 zmieniono limity wydatków na te zadania w latach 2017-2019.

W dalszej części podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z oszczędnościami po przetargowymi na zadaniu majątkowym finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” zmniejsza się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 326.813,00 zł.

Następna uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W związku z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” (nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000287) postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny do wysokości 5.994.774 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery). Kredyt będzie uruchomiony w trzech transzach w latach 2017-2019. Dofinansowanie z EFRR będzie przeznaczone na spłatę kapitału kredytu.

W kolejnym głosowaniu podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Likwidacja oddziału przedszkolnego powoduje zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły, której przyporządkowany jest dany oddział przedszkolny. Tego rodzaju czynność stanowi  przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Przekształceniem w rozumieniu tego przepisu można określić w zasadzie każdą zmianę, która polega na częściowej likwidacji szkoły lub placówki. Proces likwidacji oddziału przedszkolnego musi odbywać się zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1-5 i art. 58 ustawy o systemie oświaty. W procesie przekształcenia szkoły musi być  wypełniona procedura zawiadomienia o zamiarze likwidacji właściwych osób i organów: kuratora oświaty, rodziców, związków zawodowych. Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego oraz utworzenie  jednocześnie z dniem 1 września 2017 r. Przedszkola Publicznego w Kamienicy daje możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego. Dzieci będą realizowały wychowanie przedszkolne  w tym samym budynku, w tych samych warunkach. Zmieni się tylko nazwa z Oddziału Przedszkolnego na Publiczne Przedszkole w Kamienicy. Zgodnie w art. 59 ust. 1 o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego powiadomiono wszystkich rodziców Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy. Uchwała uzyskała również pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Opolu.

Kolejna zgodnie zatwierdzona uchwała dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków. Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W systemie oświaty funkcjonowało dotychczas gimnazjum dla dorosłych. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I dotychczas funkcjonującego gimnazjum dla dorosłych, a w latach następnych kolejne klasy. Zakres uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego obejmuje plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Paczków (także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży) w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r - 31 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Przygotowanie projektu uchwały poprzedzone zostało uzyskaniem pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Opolu oraz ZNP Oddział w Paczkowie. W projekcie uchwały uwzględniono potrzeby uczniów i rodziców oraz warunki lokalowe. We wszystkich prowadzonych przez Gminę szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz prowadzona jest jednozmianowość. W wyniku podjęcia stosownej uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Paczków, sieć szkół kształtować się będzie następująco:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie im. Bohaterów Westerplatte, ul. Wojska Polskiego 45o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Paczkowie, przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie im. Jana Pawła II, ul. 1 Maja 2 w Paczkowieo strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Paczkowie, przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII;
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamienicy Szkoła Podstawowa w Kamienicy im. Marii Konopnickiej, Kamienica 94 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Kamienicy przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII;
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzeboszowicach Szkoła Podstawowa w Trzeboszowicach im. Adama Mickiewicza, Trzeboszowice 89 o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Trzeboszowicach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII;
 5. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów z siedzibą w Paczkowie, ul. Sienkiewicza 22, włącza się z dniem 31 sierpnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowieim. Jana Pawła II z siedzibą w Paczkowie ul. 1 Maja 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych w strukturze obejmującej klasy I-VIII oraz klas gimnazjum odbywać się będzie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, ul. 1 Maja 2 w Paczkowie oraz w budynku Gimnazjum Publicznego im. Polskich Noblistów, ul. Sienkiewicza 22 w Paczkowie. Budynek Publicznego Gimnazjum w Paczkowie jest wyposażony w pracownie przedmiotowe (chemiczną, fizyczną, biologiczną, językową), które będą mogły być wykorzystane przez uczniów szkoły podstawowej. W budynkach szkoły w dalszym ciągu funkcjonować będą świetlice szkolne;
 6. Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Następna uchwała dotyczyła ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków. Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 59).Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  Kryteriom, o których mowa organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Paczków na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. Zgodnie z treścią art. 42 ust. 7 pkt 3  Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: „tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość”. W dotychczas obowiązującej uchwale nie był określony obowiązkowy wymiar godzin dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolach osób na stanowiskach doradcy zawodowego.

Następna uchwała traktowała o ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków. Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Paczków do realizacji projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej –wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie”.  Gmina Paczków/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie po złożonym wniosku otrzymała rekomendację do otrzymania dotacji na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie". Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, konkursu zamkniętego nr POWR. 02.05.00-IP.03- 00-006/16. Całkowita wartość projektu wynosi 336 967,60 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych. Wprowadzone w wyniku działań projektu zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału w działaniach OPS pracy socjalnej. Projekt ma na celu również podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka. Opierając się na założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej projekt jest rozwiązaniem pilotażowym ułatwiającym przygotowanie OPS do projektowanych przepisami prawa  zmian. Realizatorem  projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w  Paczkowie. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Paczków do realizacji projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie" pozwoli na realizację ww. projektu, stąd jej przyjęcie jest w pełni uzasadnione i bezwzględnie potrzebne.

Przedostatnia uchwała dotyczyła  nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Paczków. W związku z powstającą nową zabudową w miejscowości Paczków na działkach przylegających do drogi wewnętrznej stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej geodezyjnie nr 468/23 zasadne jest nadanie nazwy tej drodze. W dniu 20 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek jednego ze współwłaścicieli w/w działki z propozycją nadania nazwy ulicy Chmielną. Zgodnie z art. 8 ust. Gmina uzyskała pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na nadanie nazwy ulicy Jana Matejki, tym samym zostały spełnione warunki dla nadania nazwy przedmiotowej drodze.

Ostatnia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML