Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

27 kwietnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Pierwszą zgodnie przyjętą uchwałą była Uchwała Nr XXXV/270/2017 w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie utrzymania Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie. Rada Miejska w Paczkowie, w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Paczków, zwróciła się do Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Nysie, o podjęcie działań w celu utrzymania Oddziału Reumatologicznego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz proponowane jej zmiany nie przewidują jakichkolwiek ograniczeń dla funkcjonowania Oddziału Reumatologicznego w paczkowskim szpitalu na dotychczasowych zasadach. W związku z powyższym został wyrażony sprzeciw dla proponowanych zmian zmierzających do przeniesienia sprawnie funkcjonującego oddziału ze szpitala w Paczkowie do szpitala w Nysie lub do Głuchołaz. Jednocześnie należy nadmienić, że Zarząd Powiatu Nyskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 r., mając na względzie dostateczne wyposażenie w sprzęt, możliwości lokalowe i kadrowe Oddziału Reumatologicznego w Paczkowie wniósł o zwiększenie ilości łóżek na tym oddziale o 10 sztuk. Przeniesienie Oddziału Reumatologicznego ze szpitala w Paczkowie spowoduje zmniejszenie środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji podmiotu leczniczego. Rada Miejska poprzez rezolucję apeluje do Rady Powiatu w Nysie, Zarządu Powiatu Nyskiego oraz dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie o wspólne podjęcie działań przy udziale Samorządu Gminy Paczków na rzecz szpitala w Paczkowie, poprzez utrzymanie Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenie izby przyjęć, w której realizowane będą świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w odpowiedzi na liczne apele samorządu gminy Paczków i jej mieszkańców, dokonał podziału powiatu nyskiego na dwa obszary objęte opieką medyczną w weekendy oraz święta. W związku tym wyłoniła się możliwość utworzenia punktu przyjęć w Paczkowie zabezpieczającego mieszkańców gminy Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Skoroszyce, Pakosławice. Zakład Opieki Zdrowotnej w Nysie będzie uprawniony do zgłoszenia chęci realizacji tego zadania min. w szpitalu w Paczkowie, bez konieczności udziału w konkursie. Takie działanie ze strony ZOZ-u Nysa będzie niezmiernie pomocne przy rozwiązaniu długo trwającego problemu braku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Paczków. Ze swojej strony deklarujemy coroczne wsparcie finansowe ukierunkowane na dofinansowanie działalności Oddziału Reumatologicznego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie. W bieżącym roku zapewniamy kwotę 45 tys. zł. Począwszy od roku 2018 realne będzie przekazywanie na ten cel kwoty 100 tys. zł. rocznie. Poprzez niniejszą rezolucję samorząd Gminy Paczków wyraża obawy dotyczące funkcjonowania opieki zdrowotnej w wersji proponowanej przez powiat nyski. Apelujemy o podjęcie wspólnych działań na rzecz utrzymania dotychczasowej formy działalności Szpitala w Paczkowie oraz poprawy w dostępie do opieki zdrowotnej w weekendy oraz dni świąteczne zgodnie z propozycją Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej na: http://paczkow.pl/1168/w-obronie-paczkowskiego-szpitala.html

Kolejna zgodnie podjęta uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r. Dokonano zmiany dochodów budżetu o kwotę 335.387,00 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o 335. 387,00 zł.  Dokonano zmiany wydatków budżetu o kwotę 335.387,00 (w tym wydatki bieżące zwiększono o 335. 387,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10.000,00 zł).

Następnie została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej. W związku z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja” postanawia się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu. Pożyczka będzie uruchomiona w dwóch transzach: w 2017 r. w kwocie 596.688 zł oraz w 2018 r. w kwocie 321.493 zł. Do pożyczki stosuje się preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, które nie może być mniejsze niż 2% w stosunku rocznym. Pożyczka może również być częściowo umorzona po spełnieniu określonych warunków. Umorzenie może wynieść 20% pożyczki.

W dalszej części podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Kamienicy. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

Zmiana uchwała związana jest ze zmianą treści Statutu Przedszkola Publicznego w Kamienicy.

Paczkowscy rajcy podjęli również uchwałę zmieniająca uchwałę nr XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy. Zgodnie z art. 62  ust. 1 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  organ prowadzący szkoły różnych typów  lub placówki może je połączyć w zespół. Z dniem 1 września 2017r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy. W skład Zespołu wchodzą następujące placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy oraz  Publiczne Przedszkole w Kamienicy. W treści uchwały zmianie uległa treść statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy.

Następnie Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.  Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Ostatnią  podjętą tego dnia uchwała dotyczyła wyrażenia woli przystąpienia Gminy Paczków do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną;

- Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej.

W celu zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania niezbędne jest zawarcie partnerstwa (dodatkowe punkty za partnerstwo). Gmina Paczków Zarządzeniem nr 342/2017 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 29.03.2017r. ogłosiła otwarty nabór Partnerów do projektu. Do naboru zgłosiło się 4 Partnerów. Z czego 4 oferty wybrano na Partnerów projektu. W celu wspólnej realizacji projektu niezbędne jest podpisanie umowy partnerstwa, która będzie określała zadania poszczególnych partnerów. Gmina Paczków będzie liderem projektu pn. "Rewitalizacja miasta Paczków".

 

Wersja XML