Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Paczków zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisku

starszego specjalisty ds. wymiaru podatków i ewidencji dochodów budżetowych

 

I. Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy w szczególności:

1) prowadzenie komputerowej ewidencji podatkowej z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podatku od środków transportowych, opłaty targowej,

2) bieżące aktualizowanie danych o podatnikach i przedmiotach opodatkowania,

3) bieżąca kontrola składanych deklaracji,

4) wszczynanie postępowań podatkowych w celu prawidłowego określenia ww. podatków
 i opłat,

5) wykonywanie kontroli u podatników,

6) prowadzenie postępowań podatkowych w I instancji oraz przekazywanie spraw do II instancji.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).


IV. Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 26.05.2017 r. do godz.1500.

 

Wersja XML