Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej

25 maja 2017 r. Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka wraz ze Skarbnikiem Gminy Paczków – Dariuszem Wąsiakiem podpisali umowę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczy dofinansowania na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”.

 

Niniejsza inwestycja zostanie wykonana na terenie Gminy i Aglomeracji Paczków w miejscowościach Paczków i Kozielno. Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Realizacja inwestycji przyczyni się do poziomu wyposażenia Gminy Paczków w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi. Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymagań Polski i UE, a tym samym wspomoże realizację celów polityki ekologicznej tj. ochrony zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Inwestycja przyczyni się również do rozbudowy infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, a tym samym do zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz stan środowiska i spowoduje napływ inwestycji związanych z budownictwem jednorodzinnym i prowadzeniem działalności gospodarczej, co w dłuższej perspektywie czasu wzmocni potencjał społeczny, gospodarczy i turystyczny regionu.

Projekt polega na:

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta i Norwida;

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno;

- budowie kanalizacji sanitarnej w Paczkowie przy ul. Robotniczej;

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających;

- zakupu urządzenia  ssąco-płuczącego (do asenizacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej).

 

W związku z powyższym w ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wybudowanie łącznie 9,85 km sieci kanalizacyjnej, w tym sieci sanitarnej grawitacyjnej o dł. 3,96 km, rurociągu tłoczonego 4,25 km, przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł. 1,43 km i przyłączy kanalizacji ciśnieniowej o dł. 0,22 km.

 

Całkowita wartość projektu: 12 713 703,61 zł;

Przyznane dofinansowanie: 5 899 778,33 zł.

 

Na koniec 2017 r. zostanie wybrany koordynator projektu. W styczniu 2018 r. ruszą przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno (realizacja 2018-2019), budowie kanalizacji sanitarnej w Paczkowie przy ul. Robotniczej, modernizacji oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających oraz zakupu urządzenia  ssąco-płuczącego do asenizacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej (realizacja 2018 r.). Natomiast na początku 2019 r. zostanie przeprowadzony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta i Norwida, który potrwa do końca 2019 r. i zakończy realizację zadania.