Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 28.04. do 24.05.2017 r.

24 maja  2017 r.  podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 28.04. do 24.05.2017 r.

W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

28.04.

01.05.

02.05

03.05.

04.03.

05.-08.05.

09.05.

10.05.

11.05.

15.05.

16.05.

17.05.

18.05.

19.05.

20.05.

21.05.

22.05.

23.05.

W tym czasie zrealizowano następujące zadania :

- zostały wykonane przeglądy mostów i dróg – wartość zadania 9 900 zł;

- wykonano udrażnianie kanalizacji deszczowej i wpustów z przykanalikami  na kwotę7 500 zł;

- wykonano remonty cząstkowe w technologii PATCHER – 20 ton + 10 ton dodatkowo na kwotę 9 000 zł;

- wykonano korytowanie oraz podbudowy z tłucznia w Starym Paczkowie – 8800 zł;

- zakupiono kostkę i obrzeża na kontynuację prac w Parku Chopina – 14 600 zł;

- Tauron – wykonuje przyłącza do budynków na Osiedlu Patriotów w Paczkowie;

- została podpisana umowa o dofinansowanie zadań w ramach programu "MALUCH plus" 2017. Gmina Paczków otrzyma środki finansowe na wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - moduł 1. W Paczkowie planuje si,ę utworzenie 8 nowych miejsc w żłobku, które będą funkcjonowały od 1 września 2017 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 88.501,90 zł (utworzenie nowych miejsc żłobkowych - 85.325,65 zł, funkcjonowanie nowych miejsc -3.176,25 zł). Inwestycja będzie polegała na przystosowaniu pomieszczeń, wyposażeniu oraz stworzeniu placu zabaw dostosowanego dla dzieci żłobkowych oraz na wymianie pieca ogrzewania CO. Wkład własny środków finansowych na utworzenie miejsc w żłobku to kwota 38.977,85 zł, a na funkcjonowanie kwota 13.323,75 zł. Łączny koszt wkładu własnego - 52.301,60 zł. Planowany całkowity koszt zadania to 140.803,50 zł. Program kierowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

- przygotowania do rozpoczęcia remontu ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie – została podpisana umowa z Wykonawcą;

- przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu Basenu Miejskiego w Paczkowie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie boiska do siatkówki plażowej, nowego placu zabaw dla dzieci oraz budowie wiaty grillowej. Inwestycja zwiększy  atrakcyjność terenu przy basenie poprzez jego zagospodarowanie i przystosowanie do celów rekreacyjnych. Wartość zadania wynosi 196 901,14 zł.  

- została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektu rozbudowy pomieszczeń – zaplecza świetlicy w Ujeźdźcu na kwotę 5 800 zł;

- został przekazany plac budowy boiska sportowego w Trzeboszowicach;

- Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Projekty skierowane są do szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej w gminie Paczków, ma na celu organizację dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych. Wartość zadania – ok. 1,6 mln zł.

 

Wersja XML