Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

24 maja 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Poszczególne głosowania nad uchwałami, jak zawsze poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Wśród ośmiu podjętych tego dnia uchwał, zgodnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r. (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6696).

 Następnie została podjęta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6697).

Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w związku realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”. Pożyczka będzie uruchomiona w transzach: w 2017 r. w kwocie 3 639,60 zł, w 2018 r. – 1 448 457,75 zł oraz w 2019 – 1 347 405,65 zł. Do pożyczki stosuje się preferencyjne oprocentowanie ustalone indywidualnie dla wnioskodawcy w zależności od ratingu od 2% do 4% (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6698).

Paczkowscy rajcy podjęli również uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Paczków. Zmiana została wprowadzona w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 05.05.2017 r. znak DHU-VI.4322.64.2017.KS (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6699).

W dalszej części Rada Miejska zatwierdziła uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tzw. ściany wizyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie z budżetu Gminy Paczków

Komendant Powiatowy Policji w Nysie  pismem CT.2310.3.2017 z dnia 27.03.2017 r. zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup tzw. ścianki wizyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie

Podstawą przekazania środków finansowych w formie dotacji w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego będzie podpisanie stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w sprawie dofinansowania zakupu ścianki wizyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie (powiatowe stanowisko kierowania) ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2017 r.

Zakup wpłynie na poprawę gotowości służb do podejmowania szybkich działań i skutecznych interwencji na terenie naszej gminy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6700).

Następnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Paczków. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Artykuły 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870) stanowią, że: wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6701).

Przedostatnią pojętą uchwałą była uchwała Nr XXXVI/283/2017 w sprawie przyjęcia przez Gminę Paczków do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Złożony do konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach został pozytywnie oceniony i jest przewidziany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Jednym z wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) załączników do umowy o dofinansowanie jest uchwała Rady Miejskiej w Paczkowie wyrażająca zgodę na przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6703).

Ostatnia uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat.  Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6704).

 

 

Wersja XML