Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

24 czerwca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji z okazji jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast Paczków i Einbeck zostało odnowione porozumienie o współpracy obu miast oraz zostało podpisane nowe porozumienie o współpracy partnerskiej z Gminą Ejszyszki z Litwy.

12 września 1992 r. w Paczkowie na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o podpisaniu umowy partnerskiej z Einbeckiem, w której zobowiązano się do zacieśniania przyjacielskich kontaktów między mieszkańcami, rozwijania współpracy między instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizowania wymiany młodzieży. Wszystkie postanowienia zawarte w umowie miały służyć wzbogaceniu życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego obu miast.PDFPorozumienie o współpracy 1992 r..pdf

Przez 25 lat współpracy samorządy skupiały się przede wszystkim na wymianie młodzieży i wspólnych projektach kulturalnych i sportowych. Również instytucje i stowarzyszenia wymieniały swoje doświadczenia w różnych dziedzinach. Podczas  spotkań po obu stronach granicy stosunki mieszkańców znacznie się zacieśniły, nawiązano wiele długoletnich przyjaźni, trwających po dziś dzień.

Dlatego też, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz Burmistrz Miasta Einbeck Sabine Michalek poprzez podpisanie aktu odnowienia umowy partnerskiej, zgodnie wyrazili chęć kontynuacji współpracy między samorządami oraz mieszkańcami obu miast w trwałej i głębokiej przyjaźni, wnosząc w ten sposób wkład w polsko-niemieckie porozumienie, europejską przyjaźń i międzynarodowy pokój. PDFOdnowione porozumienie o współpracy Paczków i Einbeck.pdf

W swoim przemówieniu Burmistrz Artur Rolka podkreślił wagę utrzymania dobrych relacji partnerskich między mieszkańcami we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu tradycji, kultury i historii.

Każda z naszych wspólnot tworzy dynamicznie rozwijające się społeczeństwa. Jesteśmy świadkami kulturowo zmieniającej się Europy. Mając to na uwadze, życzę nam wszystkim, aby przez kolejne długie lata nie zmieniły się nasze dobre partnerskie relacje, a intencje zawarte w niniejszym porozumieniu były realizowane przez następne pokolenia.

W tym miejscu Gospodarz przekazał podziękowania za dotychczasową współpracę obecnym na sali byłym burmistrzom, pracownikom urzędów obu miast, byłym i obecnym dyrektorom instytucji kulturalnych i oświatowych, przedstawicielom straży pożarnej, stowarzyszeń, nauczycielom i wszystkim osobom, które przez osobiste zaangażowanie wniosły istotny wkład w tworzenie i pielęgnowanie relacji partnerskich.

W dalszej części uroczystej sesji Rady Miejskiej w Paczkowie zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Gminą Paczków a Gminą Ejszyszki na Litwie.

Ejszyszki to miasto liczące ponad 3000 mieszkańców, z czego aż 83 % stanowią Polacy. Miasto jest położone na wysoczyźnie Podlasko- Białoruskiej nad Wersoką, na historycznym Trakcie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzącego niegdyś z Grodna do Wilna (80 km). Polacy mieszkający w Ejszyszkach są dumni ze swojej polskości, którą kształtuje się w domu, szkole, a także kościele, kultywuje się pamięć o historii, tradycji, wartościach opartych o dziejową spuściznę naszego polskiego narodu.

Podpisanie Porozumienia partnerskiego, które nastąpiło 24 czerwca 2017 r. jest zwieńczeniem krótkiej, bo kilkumiesięcznej, ale jakże intensywnej współpracy. Przedstawiciele obu gmin - Burmistrz Gminy Paczków i Starosta Gminy Ejszyszki – Mirosław Bogdiun w przeświadczeniu, że ścisła współpraca między Gminą Paczków i Gminą Ejszyszki będzie służyła wzbogaceniu życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego obu miast, że przyczyni się do rozwoju bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami, podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. PDFPorozumienie o współpracy Paczków i Ejszyszki.pdf

Strony niniejszego Porozumienia będą dążyć do bezpośredniej wymiany kontaktów i doświadczeń w działalności samorządowej oraz w dziedzinach kultury, sztuki, sportu, turystyki, edukacji patriotycznej młodzieży oraz szkolnictwa i gospodarki, w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji, i kultur obu narodów, rozwijając współpracę między instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i kościołami obu miast.

Uchwała w sprawie zawarcia współpracy partnerskiej została jednogłośnie podjęta. Burmistrz Gminy Paczków podczas wystąpienia wyraził swoją radość z możliwości współpracy z Polakami mieszkającymi na Litwie. PDFUchwała nr 299.pdf

Na sesję przybyło wielu gości, którzy chcieli uczestniczyć w tej doniosłej chwili. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele samorządu miasta Einbeck, instytucji kultury i stowarzyszeń, przyjaciele i miłośnicy Paczkowa, delegacja z gminy Ejszyszki oraz Poseł na Sejm RP – Rajmund Miller, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego- Bogusław Wierdak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie

Na zakończenie uroczystej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani goście z przedstawicielami gmin udali się na skwer przy ul. Narutowicza, aby posadzić drzewa partnerstwa, które mamy nadzieję, będą rosnąć jak przyjaźń polsko-niemiecko-litewska.

 

 

 

 

Wersja XML