Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończył się I etap projektu POWER 2.5

Oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej – pierwszy etap projektu POWER 2.5  za nami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zakończył  pierwszy etap reorganizacji w ramach projektu "Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie"  Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek rozliczeniowy został zaakceptowany przez Ministerstwo.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w marcu 2017 roku.

Projekt jest najwyżej oceniony w Ministerstwie ze wszystkich złożonych wniosków, (a było ich 56) a przy tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie jest jednym z 14- tu Ośrodków z którymi Ministerstwo podpisało umowę.

 Zamierzeniem  ww. reorganizacji jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W tym kierunku Ośrodek podjął już pierwsze działania. Zatrudniono od marca dwóch pracowników finansowanych ze środków projektu. Zmieniono Regulamin Organizacyjny i  schemat struktury organizacyjnej – w tym określono zakres działania nowych komórek organizacyjnych Ośrodka tj. 4 zespołów odpowiedzialnych za poszczególne zadania:  

Została również wdrożona usługa psychologiczna dla osób potrzebujących wsparcia specjalisty w pokonaniu napotkanych trudności oraz usługa superwizji dla pracowników socjalnych.
Psycholog finansowany ze środków projektowych świadczy dla naszych klientów 15 godzin usług w miesiącu.

Superwizor jest usługą kierowaną do pracowników socjalnych, którzy pracując nieustannie z osobami o trudnych i zawiłych problemach sami niekiedy potrzebują pomocy specjalistów, aby wzmocnić ich działania i szukanie nowych rozwiązań związanych z praca socjalną. Superwizja dla pracowników została wprowadzona do ustawy o pomocy społecznej jako element pracy, który winien być zapewniony pracownikom socjalnym.

Pracownicy Ośrodka będą tez objęci różnymi szkoleniami, które mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników, co w efekcie ma przełożyć się na skuteczność i trafność podejmowanych działań pomocowych. Żeby móc profesjonalnie pomagać, trzeba wiedzieć jak i trzeba trafnie ocenić przyczynę problemów drugiego człowieka. Zawód pracownika socjalnego to bardzo trudny zawód, choć tak często niedoceniany.

Wszystkie te działania mają wpłynąć na poprawę skuteczności i jakości pomocy oraz obsługi osób zgłaszających się do OPS oraz na zintensyfikowanie działań w ramach pracy socjalnej.

Pierwsze szkolenie dwudniowe pomagające zrozumieć istotę i konieczność zmian już za nami.  Odbyło się w Muzeum Gazownictwa w dniach 22-23 czerwiec.

Poza wzmocnieniem funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej w ramach projektu postawiono również na podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka poprzez montaż sprzętu zabezpieczającego poszczególne stanowiska. Zapewniono także pomoc dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż bezprzewodowego wideodomofonu.  

Opisane działania mają sprzyjać znacznej poprawie funkcjonowania Ośrodka i usprawnić realizację jego statutowych zadań. W trakcie jego trwania będziemy też usprawniać politykę przyznawania świadczeń i koncentrować się na większej aktywizacji osób i współdziałaniu tych osób z pracownikami, tak aby doprowadzać do ich usamodzielniania się.

Wprowadzenie typowych zmian polegających na sposobie prowadzenia pracy przez pracowników socjalnych będziemy obserwować po okresie urlopowym czyli po wakacjach. Wtedy tez zmieni się dla klientów rejonizacja. Z obecnych 6 rejonów socjalnych powstaną 3. Do jednego rejonu będzie przydzielony pracownik ds. świadczeń i pracownik ds. pracy socjalnej. Sprawy usług, DPS i schronisk już są wyłączone ze zwykłych rejonów i przekazane do pracownika ds. usług.

Projekt trwa do 2019 roku i w jego zamiarze jest głównie indywidualizacja pracy z klientem, dostosowanie pomocy do potrzeb odbiorców oraz zwiększenie jej trafności.

 Obecnie Ministerstwo ogłosiło kolejny projekt dotyczący takiej reorganizacji i mocno zachęcamy i wspieramy inne ośrodki do korzystania z tych możliwości poprzez doradztwo, pomoc i dzielenie się naszym doświadczeniem. 

 

Wersja XML