Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Paczków

Obecnie na terenie Gminy Paczków realizuje się szereg zadań inwestycyjnych.

Trwa  modernizacja drogi w miejscowości Wilamowa, mająca na celu przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,691km poprzez zlikwidowanie uciążliwości ruchu ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni, odwodnienie drogi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej,  podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Dotacja na przebudowę drogi w Wilamowej pochodzi z  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Koszty na realizację inwestycji po przetargu wynoszą 986.275,50 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 602.421,12 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

  

Także Ratusz Miejski przechodzi remont konserwatorski w zakresie elewacji budynku głównego, stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie”.

 

Ponadto rozpoczęła się realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w Paczkowie. Środki na wykonanie inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Realizacja przedsięwzięcia polega na budowie boiska do siatkówki plażowej, nowego placu zabaw dla dzieci oraz budowie wiaty grillowej. Inwestycja zwiększy  atrakcyjność terenu przy basenie poprzez jego zagospodarowanie i przystosowanie do celów rekreacyjnych. Wartość przetargowa zadania wynosi 188.000 zł bez kosztów nadzoru inwestorskiego.

 

   

 

Przy ul. Daszyńskiego w Paczkowie rozpoczęła się przebudowa chodnika. W ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące roboty: ułożenie krawężników betonowych na długości 70,10m, wykonanie chodnika na powierzchni 96,90 m2,  wykonanie nawierzchni zjazdu na posesje na powierzchni 16,50 m2, wykonanie schodów terenowych umożliwiających dojście do chodnika, wykonanie ściany oporowej wzdłuż odbudowywanego chodnika. Wartość robót na podstawie przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego wynosi 55 871,72 zł. Planowane zakończenie inwestycji do końca lipca 2017 r. Zadanie realizowane jest we współpracy Gminy Paczków i Starostwa Powiatowego w Nysie. Gmina Paczków przeznaczyła na ten cel ok. 28.000 zł.

 

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się cząstkowy remont części ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Paczkowie. Inwestycja polega na osadzeniu obrzeży na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożeniu kostki betonowej. Koszt zadania wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków 2017 wyniesie 39.480 zł. Planowane zakończenie do 31.08.2017 r. Pomysłodawcą i wnioskodawcą był radny Bronisław Wiśniowski.

 

W poniedziałek 10 lipca rozpoczął się remont boiska asfaltowego w Trzeboszowicach. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego boiska do koszykówki z nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z wywozem i utylizacją gruzu, rozścieleniem nowej ziemi na wysokości 5 cm i obsianiem trawą oraz remont boiska wielofunkcyjnego poprzez frezowanie nawierzchni, mechaniczne czyszczenie, wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej, malowanie linii boiska wielofunkcyjnego, do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej, obramowanie boiska obrzeżami betonowymi, wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe (bramki wraz z siatką, słupki do siatkówki z siatką, 2 konstrukcje stalowe z tablica do koszykówki), montaż piłkochwytów za bramkami z siatki ochronnej. Wartość szacunkowa inwestycji została ustalona wg kosztorysu na kwotę 313.618,87 zł. netto. Planowane zakończenie inwestycji – 31.08.2017 r.

 

  

W ramach programu Maluch plus 2017 trwają prace zmierzające do utworzenia nowych miejsc żłobkowych, poprzez remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Młyńskiej w Paczkowie. Zakres prac obejmuje przebudowę klatki schodowej oraz pomieszczeń przedszkola przeznaczonych na żłobek. Sale zostaną wyposażone i przystosowane do pracy z dziećmi w wieku żłobkowym. Ponadto w ramach inwestycji powstanie mały plac zabaw dla dzieci do lat 3, a także zostanie wymieniony piec ogrzewania CO. Planowany całkowity koszt zadania to 140.803,50 zł.

Do końca sierpnia zostanie wyremontowany mur oporowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 od strony ul. 1 Maja w Paczkowie. Zakres remontu obejmuje: odbicie zwietrzałych, odspojonych tynków, zagruntowanie odspojonych powierzchni muru, impregnację zagrzybionej powierzchni, wyrównanie, uzupełnienie odbitych tynków, nałożenie nowych oraz malowanie. Koszt zadania wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 10.501,80 zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej szkoły nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”. Remont muru otaczającego budynek „Trójki” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki.

 

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest remont boiska, szatni, wiat i trybun przy boisku sportowym w Dziewiętlicach. Zakres prac remontowych obejmuje remont szatni dla zawodników, montaż wiat stadionowych z boksami (10 miejsc), remont i rozbudowę trybun (podesty, cokoły betonowe, montaż 120 krzesełek stadionowych), remont płyty boiska (wykonanie odwodnienia/drenażu odsączającego połowy płyty boiska, wyrównanie i obsianie trawą). Koszt zadania podjętego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków wynosi 47.138,40 zł. Wniosek złożyła pani Marta Drzewicka z Dziewiętlic. Remont boiska potrwa do końca września 2017 r.

Zakończył się kolejny etap polsko-czeskiego mikroprojektu pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu" finansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Zostały odrestaurowane figury św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Rzeźby znajdowały się w stanie destrukcji. Prace konserwatorskie przy zabytkach polegały przede wszystkim na przywróceniu strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, dla ochrony jego materialnych i artystycznych wartości. Ważna była konserwacja techniczno-estetyczna mająca na celu uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno-formalne najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko-architektonicznych mających istotne znaczenie w prawidłowym wyeksponowaniu walorów figur. Rzeźby otrzymały nowy wygląd, uzupełniono ubytki i odtworzono brakujące elementy – głowa aniołka przy figurze św. Nepomucena – ul. Sienkiewicza.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu zakończył prace związane z regulacją studni i włazów kanalizacyjnych w rejonie ulicy Zawadzkiego. Regulacją objęte zostało ok. 26 studni, wymieniono wyeksploatowane włazy kanalizacyjne na nowoczesne włazy pływające. Wykonano również prace związane z odwodnieniem nawierzchni wokół studzienek.

Ponadto trwa modernizacja sieci gazowej pod płytą Rynku, polegająca na wymianie głównego kolektora wraz z przyłączami do budynków. Inwestycja jest realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. Kontynuowane są prace remontowe w Parku Chopina, które wykonują pracownicy Robót Publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

  

  

Wersja XML