Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O projekcie

Projekt pn. „Paczków i Javorník. Dwa miasta, jedna historia”  jest realizowany w ramach dofinansowania z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowa nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu to 2 503 526,79 €, z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych. 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 1 361 545,79 euro, tj. ok. 5,99 mln zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 1 157 313,92 euro (ok. 5, 1 mln zł).

Realizację projektu przewidziano do 31.10.2019r.

Co jest celem projektu?

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia w branży turystycznej poprzez podniesienie atrakcyjności regionu i stworzenie wspólnej oferty turystycznej.

Celem szczegółowym projektu jest uzupełnienie niezbędnej, transgranicznej infrastruktury udostępniającej do obsługi ruchu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem turystów z drugiej strony granicy. Przygotowanie zaplecza i warunków do obsługi wzmożonego ruchu turystycznego jest warunkiem koniecznym do stworzenia wspólnej oferty turystycznej.

Jakie działania będą realizowane w projekcie?

1. Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury udostępniającej dziedzictwo kulturowe i umożliwiającej obsługę wzmożonego ruchu turystycznego w ramach nowego produktu turystycznego. W Paczkowie zaplanowano adaptację i rewitalizację zabytkowej Płyty Rynku, z wydzieleniem 45 nowych miejsc parkingowych. Wszystkie prace związane z przebudową Płyty Rynku będą prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostała część terenu zostanie zaadaptowana według historycznych planów, powstaną zielone strefy odpoczynku, zostanie odtworzona zabytkowa fontanna, która niegdyś zdobiła Rynek. Ponadto powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie z infokioskiem obsługiwanym w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Inne działania założone w projekcie po polskiej stronie dotyczą m.in. stworzenia stacji rowerowej, wyznaczenia szklaku pieszo-rowerowego oraz budowę altan rekreacyjno–wypoczynkowych na terenie gminy, gdzie będzie można  skorzystać z grilla czy pieca chlebowego. Pętla szlaku rowerowego będzie prowadziła przez Paczków, Kozielno, Kamienicę Nyską, Gościce Lisie Kąty, a następnie przez granicę państwa do Javornika, ponownie przez granicę, Ujeździec i Stary Paczków.

2. W partnerskim mieście Javornik, w  zabytkowym budynku byłego sądu powstanie muzeum ziemi paczkowsko-javornickiej oraz przeniesienie i rozszerzenie Informacji Turystycznej ze specjalnym naciskiem na obsługę nowego transgranicznego produktu turystycznego. W ramach projektu dojdzie do kompleksowej rewitalizacji zabytkowego budynku byłego sądu w Javorniku, który zostanie jednocześnie zaadaptowany na przestrzenie muzealne. Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta, w dobrej dostępności parkingów oraz bezpośrednio przy szlaku prowadzącym na zamek Jansky Vrch. W ramach projektu zostanie stworzona ekspozycja mieszcząca się na dwóch kondygnacjach budynku opisująca wspólną historię ziemi paczkowsko-javornickiego począwszy od XIII wieku do współczesności. W przestrzeniach tych będą także realizowane tematyczne wystawy czasowe. Wszystkie ekspozycje będą opisane w języku czeskim, polskim i angielskim. Na parterze budynku zostanie umieszczone Centrum Informacji Turystycznej, także tutaj po okazaniu biletu wstępu do muzeum będzie możliwość skorzystania z użyczonego roweru  w celu zwiedzenia transgranicznego szlaku prowadzącego do Paczkowa i odwiedzenia jego dziedzictwa. Przed budynkiem zostaną umieszczone stojaki na rowery, pozwalające na bezpieczne pozostawienie swoich lub użyczonych rowerów i odwiedzenie centrum miasta, zamku Jansky Vrch czy ekspozycji muzealnej.

3. Wykreowanie i promocja wspólnego produktu turystycznego "Paczków i Javornik pn. Dwa miasta, jedna historia" w oparciu o uzupełnioną infrastrukturę transgraniczną i pakietowanie oferty dla różnych grup docelowych. Zaplanowano również wydanie publikacji i materiałów informacyjnych dla grup ze specjalnymi potrzebami (osoby niedowidzące, informacje dla osób o ograniczonej mobilności itp.). Dodatkowo powstanie mobilna aplikacja GPS, zawierająca ofertę turystyczną skierowaną do rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób aktywnych, natomiast w sezonie letnim będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. Przy wjazdach do miast pojawią się bilbordy reklamowe, prezentujące wydarzenia kulturalne mające miejsce po obu stronach granicy oraz informujące o partnerstwie obu miast.

 

Wersja XML