Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POIiŚ 2014-2020 - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków"

Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” (nr POIS.02.03.00-00-0213/16) realizowana będzie na terenie Gminy i Aglomeracji Paczków, w miejscowościach: Paczków i Kozielno. Aglomeracja wyznaczona została Uchwałą Nr XLVII/534/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Paczków” na obszarze gminy Paczków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Paczków”. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Paczków, Kamienica, Kozielno. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Paczków wynosi 10 122.

Aglomeracja jest ujęta w IV Aktualizacji KPOŚK (poz. 843) obowiązującej w dniu ogłoszenia konkursu, natomiast zakres prac planowanych do realizacji jest zgodny z Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Projekt polegał będzie na:

a) budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida;

b) budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno gm. Paczków;

c) budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza;

d) modernizacji oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowie zbiornika retencyjnego ścieków dopływających;

e) zakupie urządzenia ssąco-płuczącego (do asenizacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej).

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu wyposażenia Gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymagań Polski i UE, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Inwestycja przyczyni się też do rozbudowy infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, a tym samym do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt poprawi warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska, a na terenach dotychczas nieuzbrojonych, spowoduje napływ inwestycji związanych z budownictwem jednorodzinnym i prowadzeniem działalności gospodarczej, co w dłuższej perspektywie czasu wzmocni potencjał społeczny, gospodarczy i turystyczny regionu.

Wskaźniki projektu: liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 537 RLM, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków- 537 RLM, liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt., długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 9,85 km, długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie opolskim - 9,85 km.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w Warszawie w dniu 25.05.2017r.

Łączny koszt przedmiotowego projektu to 12 713 703,61 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 940 915,69 PLN. Przyznana wysokość dofinansowania to 5 899 778,33 PLN.

Inwestycja powinna zakończyć się 30.11.2019r.

.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 • Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wieszczów

  DSC_0403.jpeg
  W związku z rozpoczęciem prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida; zwracamy się z prośbą o zachowanie  szczególnej ostrożności.
  Data publikacji:
 • Pierwszy kolektor kanalizacji sanitarnej odebrany!

  DSC_0435.jpeg
  Obecnie zakończono I etap inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” (nr POIS.02.03.00-00-0213/16) realizowanej na terenie Gminy i Aglomeracji Paczków, w miejscowościach: Paczków i Kozielno.
  Data publikacji:
 • Zgłaszanie nadużyć POIiŚ 2014-2020

  POIŚ.png
  Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  Data publikacji:
 • Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej

  DSC_0171.jpeg
  25 maja 2017 r. Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka wraz ze Skarbnikiem Gminy Paczków – Dariuszem Wąsiakiem podpisali umowę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Data publikacji:
Wersja XML