Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. "Turniej oldbojów strażackich 40+".

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcach złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Turniej oldbojów strażackich 40+”,
w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) – tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty, można zgłaszać, w formie pisemnej, osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, listownie lub drogą elektroniczną na adres um@paczkow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017r.  (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.

 

PDFOgłoszenie.pdf (81,38KB)

PDFUproszczone oferta realziacji zadania.pdf (193,34KB)

DOCFormularz uwag do oferty złożonej poza otwartym konkursem ofert.doc (28,50KB)

 

Wersja XML