Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

24 sierpnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XL sesja Rady Miejskiej. Na sali oprócz dwunastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zaproszeni goście.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na rok 2017. http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6882  Następnie podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6883 Trzecia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości do 2.558.314 zł, który zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Paczków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2025.

W dalszej części paczkowscy rajcy podjęli uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków. Wprowadzenie nowej uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków jest podyktowane potrzebą zweryfikowania, uaktualnienia oraz ujednolicenia dotychczasowego regulaminu uchwalonego 27 marca 2014 r. uchwała nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie. Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską jest wykonaniem obowiązku zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 949).

Kolejna podjęta uchwała zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom prowadzącym do uregulowania w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie. Ustawodawca wyznaczył czytelną granicę kompetencji powierzonej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku szkół prowadzonych przez te jednostki, wskazując - w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela - iż regulamin wynagradzania określa wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach. Jednorazowy dodatek w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego uchylony w uchwale zmieniającej nie stanowi w świetle prawa tego innego świadczenia.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków. Dnia 25.07.2017 r. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie złożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Obowiązujące od dnia 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. taryfy zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Paczkowie Uchwałą Nr XXV/181/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, wystąpił z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Paczków, które zgodnie z wnioskiem Rada Miejska w Paczkowie zatwierdza w drodze uchwały. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 127, poz. 886) w art. 24 ust. 9a, daje uprawnienia Radzie Miejskiej do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie w przedłożonym wniosku przedstawił zgodnie z wymogami ustawowymi, informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązujących taryf. Zakład analizując aktualne uwarunkowania i prognozy zmian warunków ekonomicznych, a także przychody wg obecnie obowiązujących taryf cen i stawek za wodę i ścieki uznał, ze zapewnią one pokrycie kosztów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Decyzja powyższa podjęta została z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku tym, że wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust. 9a i 9b cytowanej ustawy, przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków jest zasadne.

Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy

1.cena za 1m3 dostarczonej wody;

2.stawka opłaty abonamentowej;

3.cena za 1m3 odprowadzonych i przyjętych ścieków;

3,30

 

4,86

 

5,87

zł/m3

 

zł/odbiorcę miesięcznie

 

zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabel 1 i 2, zgodnie z § 2 pkt. 9 do 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Radni poddali również pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) Rada Miejska w  Paczkowie wypełniając dyspozycję wyżej cytowanego Rozporządzenia wprowadza zmiany do uchwały z dnia 1 października 2015 r. Nr XIII/82/2015 w sprawie uchwalenia „Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków” w zakresie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Radni zaakceptowali również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z art. 6r ust. 3 z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920) Rada Miejska w  Paczkowie, w drodze uchwały zobowiązana została do określenia w szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) nakłada obowiązek na gminy szczegółowy sposób zbierania frakcji odpadów, stąd Rada Miejska w  Paczkowie wypełniając dyspozycję wyżej cytowanego Rozporządzenia zmienia uchwałę dot. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie przy ul. Słowackiego, działka nr 371/8.

Następne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego położonego w Paczkowie przy ul. Narutowicza 2-4, działka nr 379/34 oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.W dalszej części została podjęta uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6894 Ostatnia uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Paczków http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6895

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML