Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat związany ze zmianą nazwy ulicy w Paczkowie

W związku z wejściem życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/302_u.htm) nakładającej na gminy obowiązek zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę XXXVII/292/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków http://www.paczkow.bip.net.pl/?a=6750.

Przypominamy, że została zmieniona dotychczasowa nazwa ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego. Część ulicy Zawadzkiego: budynki od numeru 25 do 30 A, B otrzymały nazwę Osiedle Fryderyka Chopina, natomiast druga część ulicy, wzdłuż drogi wojewódzkiej 382, nosi miano Jana Pawła II.

Ze względu na poczynione zmiany, informujemy o konieczności podjęcia przez mieszkańców niżej wymienionych czynności:

1. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami np. TAURON Sprzedaż sp.

z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków powinny zmianę danych adresowych dokonać na wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice . (Formularz wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Paczkowie).

2. Dostawca gazu ziemnego – osoby będące klientami np. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powinny zmianę danych adresowych zgłosić telefonicznie pod numerem 032 391 23 03.

3. Urząd Skarbowy w Nysie – osoby prowadzące działalność winny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne CEIDG w Urzędzie Miejskim  w Paczkowie,  osoby nieprowadzące działalności zgłaszają zmianę danych adresowych przy składaniu zeznania podatkowego – Druk ZAP-3 .

4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie – zakład zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia rentowe i emerytalne winny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS – EZP.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę – zgłaszają zmianę adresową swojemu pracodawcy – płatnikowi składek.

Osoby niepracujące i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy winny zmianę zgłosić na formularzu ZUS – US 13.

Zmiana danych adresowych może być również zgłoszona w dowolnej formie pisemnej w Inspektoracie ZUS Nysa, ul. Armii Krajowej 3, 48- 300 Nysa.

6. Banki  - należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

7.Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany adresu do Sądu Rejonowego w Nysie jak również Wydziału Geodezji i Kartografii (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu.

PDFKomunikat.pdf (114,57KB)

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowód osobisty, prawo jazdy, itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust2 w/w ustawy, przesądzając, że zmiana ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Ponadto informujemy, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zamiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Prosimy o zapoznanie się z obwieszczeniami Burmistrza Gminy Paczków informującymi o zmianie nazwy ulic oraz zmianie numeracji porządkowej budynków:

PDFObwieszczenie.pdf (48,85KB)

PDFObwieszczenie.pdf (48,85KB)

Uchwała XXXVII/292/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego położonej na terenie miasta Paczków została podjęta zgodnie z art.1  ustawy z  dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016.744 z dn.1.06.2016r) „ o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”,  nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989 , a także takich, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny, oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.

Dotychczasowym patronem ulicy był działacz komunistyczny (1899-1964) Aleksander Zawadzki, przed wojną zawodowy funkcjonariusz Międzynarodówki Komunistycznej, członek władz i centralnych struktur KPP, PPR, PZPR, wysoki funkcjonariusz państwowy w okresie stalinizmu i w czasach Gomułki. Współkształtował powojenną działalność partii i struktur państwowych. Jako wysoki funkcjonariusz stalinowskiej Polski był odpowiedzialny za zbrodnie stalinizmu, terror, łamanie praw człowieka. W latach 1952 - 1964 był głową komunistycznego państwa jako przewodniczący  Rady Państwa PRL.  Był członkiem władz i przewodniczącym utworzonego przez komunistów Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, a następnie Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Zmarł 7 VIII 1964r. w Warszawie.  Mając na  uwadze powyższe oraz opinię p.o. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu,  prof. dra hab. Krzysztofa Kawalca nazwa patrona ulicy Aleksandra Zawadzkiego powinna zostać zmieniona.

 

 

 

 

Wersja XML