Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie 22.06.-24.08.2017 r.

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie 22.06.-24.08.2017 r.

24 sierpnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej za okres 22.06.-24.08.2017 r.

W przygotowanym sprawozdaniu burmistrz wspominał m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył w:

22.06.

- w uroczystości zakończenia roku szkolnego w przedszkolu w Kamienicy;

23.06.

- w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w: ZSP Trzeboszowice, PSP w Kamienicy, PSP nr 2 w Paczkowie, PSP nr 3 w Paczkowie;

- w spotkaniu powitalnym delegacji z Ejszyszek na Litwie oraz z Einbeck w Niemczech – miast partnerskich;

 

24.06.

- w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Paczkowie, podczas której została odnowiona umowa o współpracy z miastem Einbeck i nastąpiło podpisanie nowej umowy o współpracy z miastem Ejszyszki;

- w obchodach Dni Paczkowa i O-Polskim Święcie Kawki;

- w spotkaniu pożegnalnym delegacji z Einbeck;

25.06.

- w obchodach Dni Paczkowa i Przeglądzie Artystycznym Zespołów Scenicznych OSP;

- w wernisażu wystawy kończącym Plener Malarski „Z Kawką w tle”;

26.06.

- w spotkaniu z mieszkańcami;

- w kolegium burmistrza, gdzie zostały omówione sprawy organizacyjne oraz rozliczenie środków pożytku publicznego;

28.06.

- w spotkaniu dotyczącym omówienia organizacji Balonowego Pucharu Polski i V Aeropikniku;

30.06.

- w podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków;

- w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – uzgodnienia dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 46 z DW 382 (skrzyżowanie w kierunku przejścia granicznego Paczków - Bily Potok);

03.07.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

- w cotygodniowym spotkaniu z mieszkańcami;

04.07.

- w spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w sprawie projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie  9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego;

- Spotkanie w WUP Opole w sprawie projektu 9.1.1. – gimnazjum naszych marzeń,

- w podpisanie listu intencyjnego ze Spółką Gazowniczą w Opolu w sprawie gazyfikacji miejscowości wiejskich w gminie Paczków;

- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w sprawie realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego;

05.07.

- w naradzie z komendantami straży miejskiej i policji;

- w kolegium burmistrza – omówienie spraw mieszkaniowych;

- w spotkaniu w sprawie organizacji II Charytatywnego Triathlonu Rebelianta nad Zalewem Paczkowskim w Kozielnie;

06.07.

- udział w audycji w Radiu Nysa FM;

- w spotkaniu w sprawie polsko-czeskiego mikroprojektu „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza po Paczkowsko-Javornickim pograniczu”;

-  w spotkaniu rady budowy drogi w miejscowości Wilamowa,

08.07.

– w II Charytatywnym Triathlonie w  Kozielnie i Ząbkowicach Śląskich;

- w Festynie Parafialnym Caritas w Gościach;

10.07.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

- w przeglądzie inwestycji prowadzonych na terenie gminy Paczków;

- w spotkaniu rady budowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w sprawie remontu konserwatorskiego Ratusza w Paczkowie;

- w spotkaniu z mieszkańcami;

11.07.

-  w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Paczkowie;

- w kolegium burmistrza – udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania, omówienie spraw mieszkaniowych;

-w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Nyskiego w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie nyskim;

12.07.

- w spotkaniu z przedstawicielami Spółki Gazowniczej oraz Tauron  i wykonawcą przyłączy gazowych pod płytą Rynku w sprawie kolizji występujących na biegu linii gaz / energia;

- w spotkaniu w sprawie projektów polsko-czeskich (Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego, Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu”, Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia);

14.07.

- w spotkaniu z podopiecznymi świetlic środowiskowych przed wyjazdem na wypoczynek do Pokrzywnej;

15.07.

- w Targach Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie, realizowanych w ramach projektu Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego;

28 – 30. 07.

-w II Balonowym Pucharze Polski i w V Aeropikniku;,

31.07.

- w spotkaniu z mieszkańcami;

01.08.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

03.08.

- w kolegium burmistrza – omówienie spraw mieszkaniowych;

07.08.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

- w spotkaniu z mieszkańcami;

08.08.

- w naradzie z komendantami straży miejskiej i policji;

- w spotkaniu z Zarządem Niepublicznej Szkoły Stowarzyszeniowej w Dziewiętlicach w sprawie zaplanowanego remontu;

09.08.

- w uroczystości nadania medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie;

- we spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie uchwały Ochrona czystości powietrza;

10 – 13.08.

- w oficjalnej wizycie w mieście partnerskim Uzès we Francji;

16.08.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

-w kolegium burmistrza – zatwierdzenie listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego;

- w spotkaniu z mieszkańcami;

- w spotkaniu organizacyjnym w sprawie dożynek gminnych w Ujeźdźcu;

17.08.

- w posiedzeniu wspólnym Rady Miejskiej w Paczkowie;

18.08 .

- w kolegium burmistrza – omówienie spraw organizacyjnych i pożytku publicznego;

- w spotkaniu z okazji 30-lecia spotkań konspiracyjnych solidarności Polski i byłej Czechosłowacji w Republice Czeskiej, na Borówkowej Górze;

19.08.

- w spotkaniu na Borówkowej Górze ze środowiskiem Solidarności sierpnia’80;

- w spotkaniu z emerytami i rencistami;

- w festynie LZS – w Gościcach;

20.08.

- w korowodzie dożynkowym w Kamienicy;

- w pożegnalnej mszy św. wikarych z parafii w Paczkowie;

- w dożynkach wiejskich w Kamienicy;

21.08.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych;

- w spotkaniu z mieszkańcami;

- w kolegium burmistrza – sprawy pożytku publicznego;

- w spotkaniu z zastępcą komendanta powiatowego policji;

- we mszy św. pożegnalnej księdza proboszcza Edwarda Henne;

22.08.

- w kolegium burmistrza, omówienie spraw mieszkaniowych i dotacji na ogrzewanie;

23.08.

- w spotkaniu z prezesem PKS - w kwestii realizacji umowy na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej;

24.08.

- w komisji finansów.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- wykonano projekt i oszacowanie kosztów wykonania przebudowy poddasza w budynku przedszkolnym w Dziewiętlicach –  12.500 zł;

- wykonano dokumentację projektowej zawierającej kompleksowe rozwiązanie związane z przepływem wód przez zabudowania młyna w Dziewiętlicach – 12.300 zł;

- wykonano dokumentację na rozbudowę pomieszczeń zaplecza świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu- 5.800 zł;

- wykonano dokumentację projektową z uzyskaniem pozwoleń na przebudowę boiska w Kamienicy – 8.118,00 zł;

- do końca sierpnia 2017 r. zakończy się modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Trzeboszowicach – koszt inwestycji 351.929,72 zł;

- zakończyły się prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych – figurach św. Jana Nepomucena przy ul. Wojska Polskiego i ul. Sienkiewicza;

- do 20.09.2017 r. zakończy się kompleksowy remont stolarki drzwiowej i okiennej oraz kompleksowy remont elewacji Ratusza w Paczkowie;

- trwa  modernizacja drogi w miejscowości Wilamowa, mająca na celu przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,691km poprzez zlikwidowanie uciążliwości ruchu ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni, odwodnienie drogi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej,  podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Dotacja na przebudowę drogi w Wilamowej pochodzi z  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”;

- wykonano dokumentację na rozbudowę budynku OSP w Gościcach nr 33A. - 5.000 zł;

- zakończono remont muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 od strony ul. 1 Maja w Paczkowie. Zakres remontu obejmował: odbicie zwietrzałych, odspojonych tynków, zagruntowanie odspojonych powierzchni muru, impregnację zagrzybionej powierzchni, wyrównanie, uzupełnienie odbitych tynków, nałożenie nowych oraz malowanie. Koszt zadania wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 10.501,80 zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej szkoły nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”. Remont muru otaczającego budynek „Trójki” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki;

 -zakończył się cząstkowy remont części ścieżek i alejek pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Paczkowie. Inwestycja polega na osadzeniu obrzeży na ławie betonowej, wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożeniu kostki betonowej. Koszt zadania wykonywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków 2017 wyniesie 39.480 zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą był radny Bronisław Wiśniowski;

- trwa remont boiska, szatni, wiat i trybun przy boisku sportowym w Dziewiętlicach. Zakres prac remontowych obejmuje remont szatni dla zawodników, montaż wiat stadionowych z boksami (10 miejsc), remont i rozbudowę trybun (podesty, cokoły betonowe, montaż 120 krzesełek stadionowych), remont płyty boiska (wykonanie odwodnienia/drenażu odsączającego połowy płyty boiska, wyrównanie i obsianie trawą). Koszt zadania podjętego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków wynosi 47.138,40 zł. Wniosek złożyła pani Marta Drzewicka z Dziewiętlic. Remont boiska potrwa do końca września 2017 r;

- zrealizowano zadania w ramach programu „MALUCH plus” w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Paczkowie – remont pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb żłobka, dostawa pomocy dydaktycznych, przystosowanie i wyposażenie małego placu zabaw dla dzieci do lat 3, dostawa i montaż kuchni gazowej. Nadal trwają prace związane z budową instalacji gazowej w kotłowni przedszkola (przygotowanie dokumentacji i wykonanie);

- ogłoszono zapytanie ofertowe na remont chodnika w miejscowości Trzeboszowice;

- wykonano ścieżkę z kostki betonowej prowadzącą do wiaty rekreacyjnej w Lisich Kątach- 3.455,00 zł;

- zakończyła się inwestycja pn. Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w Paczkowie. Środki na wykonanie inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Realizacja przedsięwzięcia polega na budowie boiska do siatkówki plażowej, nowego placu zabaw dla dzieci oraz budowie wiaty grillowej. Wartość przetargowa zadania wynosi 188.000 zł bez kosztów nadzoru inwestorskiego;

- trwa przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu Budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Turystów-adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie w ramach realizacji projektu "Paczków i Jawornik. Dwa miasta, jedna historia", Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – koszt 8.742.343,09 zł;

- trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku OSP w Gościcach – koszt 66.000 zł;

 

 

 

 

 

Wersja XML