Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 września 2017 roku do 27 września 2017 roku

UWAGA! Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy KFS w 2017 musi spełnić łącznie przynajmniej dwa priorytety - jeden priorytet Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet Rady Rynku Pracy. 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD DOCXWyjaśnienia do priorytetów z KFS.docx

 

**Barometr zawodów 2017 (powiat nyski); Barometr zawodów 2017 (województwo opolskie)

 

Priorytety Rady Rynku Pracy na rok 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie posiadają matury),

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji.

 

Barometr zawodów 2017:

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

 

Dokumenty do pobrania oraz na http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2527.html

 1. Wniosek z załącznikami. DOCwniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-REZERWA.doc
 2. Regulamin PDFregulamin KFS.pdf
 3. Wyjaśnienia do priorytetów z KFS DOCXWyjaśnienia do priorytetów z KFS.docx

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (8).pdf

 

Wersja XML