Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

26 października 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej. Na sali oprócz czternastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zaproszeni goście.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Po sprawozdaniu Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Rolka przedstawiła raport o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Paczków za rok szkolny 2016/2017.

Pierwsza uchwała dotyczyła uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno mieszkańców jak i Gminy Paczków. Dotychczasowe  „studium” ze względu na upływ czasu, zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień przestrzennych, ochrony środowiska  i przyrody wymaga aktualizacji oraz dostosowania do nowych aktów prawnych. Ponadto nowe, zaktualizowane studium uwarunkowań będzie wytyczną do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy. Zmienione „studium” wytycza nowe kierunki w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gminy Paczków poprzez wyznaczenie nowych terenów aktywizacji gospodarczej, turystycznej i usługowej.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r. W związku z ponadplanowym wykonaniem niektórych dochodów budżetowych dokonuje się zwiększenia ich planów. Ponadto wprowadza się środki finansowe z UE na następujące zadania:

Trzecia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Kolejna podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2017 r.”, Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2017” oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2017 r.”.  

Następnie podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Gminy Paczków udziałów lub akcji Gminy Paczków w spółkach prawa handlowego

Radni poddali również pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 67 ustawy PZP określone w ustawie zmieniającej. Art. 67 ustawy PZP określa przypadki, w których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki, czyli bez przeprowadzania postępowań przetargowych. Nowa regulacja prawna ma znaczenie dla spółek ze 100 %  udziałem Gminy, które do tej pory wykonują zadania własne Gminy. Kluczowa zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP, który przewiduje możliwość udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki przez zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych (w tym gminę) osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Z nowego brzmienia art. 67 ust. 8 ustawy PZP wynika, że do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12 lit. b, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie  zamówienia. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek określony w nowym brzmieniu art. 67 ust. 9 ustawy PZP, który stanowi, że w przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12 lit. b ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.

Z tego względu istnieje możliwość utworzenia przez dotychczasową spółkę komunalną nowej spółki zależnej, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie wykonywaniem zadania własnego z zakresu gospodarki odpadami. To powierzenie zadań własnych w takim przypadku nie wymaga przetargu, a jest dokonywane z wolnej ręki.

Założenia wraz z uzasadnieniem prawnym:

Zgodnie z art. 151 § 1 KSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei art. 151 § 2 KSH stanowi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być związana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z cytowanej regulacji wynika, że ZUKiM Sp. z o.o. może utworzyć zależną od siebie – nową spółkę z o.o., pod warunkiem, że w chwili jej założenia Gmina Paczków również będzie jej udziałowcem. Z kolei zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f) ustawy o samorządzie gminnym, przystępowanie do spółek wymaga uchwały Rady Miejskiej.

Spółka tworzona przez ZUKiM Sp z o.o. w potocznym rozumieniu będzie tzw. spółką córką, ponieważ większość udziałów w tej nowoutworzonej spółce będzie należeć do ZUKiM Sp. z o.o.. Na gruncie PZP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. ta nowoutworzona spółka będzie osobą prawną  kontrolowaną przez inna osobę prawną, kontrolowaną w taki sam sposób przez zamawiającego, czyli Gminę Paczków. Takie relacje między nowoutworzoną spółką z o.o. a Gminą Paczków powinny umożliwić zastosowanie trybu  z wolnej ręki opisanego powyżej. 

Radni zaakceptowali również uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie. Władze Gminy Paczków mając na uwadze działania na rzecz ochrony zdrowia na terenie Gminy Paczków udzielą z budżetu Gminy Paczków na 2017 r. pomocy finansowej (5 000,00 zł) dla Powiatu Nyskiego,
w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Paczków.

Następna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad: nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Miejskiej jest wymagana również w przypadku, gdy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Dzierżawcy nie zalegają w opłatach. W trakcie dzierżawy nie zgłaszano żadnych uwag dotyczących w/w dzierżawców.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Paczkowie w/w nieruchomości będą mogły zostać ponownie oddane w dzierżawę na okres do 3 lat, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód w postaci czynszu za dzierżawę oraz podatku od nieruchomości.

W dalszej części została podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XL/308/2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z art. 6r ust. 3 z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920) Rada Miejska w  Paczkowie, w drodze uchwały zobowiązana została do określenia w szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjmując powyższą uchwałę Gmina przyjmuje obowiązek wyposażenia przez właścicieli nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny.  

Ostatnia uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na dokończeniu budowy nowych boksów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Artykuły 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) stanowią, że: wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa.

W tym roku Gmina Paczków została laureatem konkursu „Samorząd przyjazny energii” Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Burmistrz Gminy Paczków odebrał z rąk szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego statuetkę oraz czek na 15 000 zł.

 Wszystkie uchwały:

http://paczkow.bip.net.pl/?c=1022

 

 

Wersja XML