Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Listopadowa sesja Rady Miejskiej

30.11.2017 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej.

W sali zebrało się 13 radnych, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z sołectw naszej Gminy, dyrektorzy podległych jednostek oraz zaproszeni goście.

Sesja rozpoczęła się zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej październikowej sesji, kolejnym punktem było wybranie sekretarza i zatwierdzenie porządku obrad. Następnie burmistrz wręczył statuetki dla Karolówki i Transcom International za otrzymanie nyskiego Syzyfa oraz Pracodawcy Roku 2017, podziękował również dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy za przygotowanie montażu słowno-muzycznego pn. „Pisk orła białego” na 11 listopada, po czym przedstawił swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 26.10 do 29.11.2017 r.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 rok. Druga uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Trzecia uchwała dotyczyła określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Wzory deklaracji i informacji oraz wzory załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, które obecnie obowiązują na terenie Gminy Paczków zostały uchwalone w 2015 r.

Uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- wykreśla się pouczenie dotyczące uzasadnienia złożenia korekty deklaracji (DN-1, IN-1),

- aktualizuje się podstawy prawne (DN-1, IN-1),

- wprowadza się część D.3. Kontakt: telefon, faks oraz e-mail (DN-1, IN-1),

- w części C formularza ZN-1/B wprowadza się zwolnienie z art. 7 ust. 2 pkt 2a ustawy.

 

Czwarta uchwała dotyczyła określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Wzory deklaracji i informacji oraz wzory załączników do deklaracji i informacji na podatek rolny, które obecnie obowiązują na terenie Gminy Paczków zostały uchwalone w 2015 r.

Uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- wykreśla się pouczenie dotyczące uzasadnienia złożenia korekty deklaracji (DR-1, IR-1),

- aktualizuje się podstawy prawne (DR-1, IR-1),

- wprowadza się część D.3. Kontakt: telefon, faks oraz e-mail (DR-1, IR-1),

- w części C formularza ZR-1/B wprowadza się zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy.

 

Piąta uchwała dotyczyła określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny. Wzory deklaracji i informacji oraz wzory załączników do deklaracji i informacji na podatek leśny, które obecnie obowiązują na terenie Gminy Paczków zostały uchwalone w 2015 r. Uchwała dokonuje się następujących zmian:

- wykreśla się pouczenie dotyczące uzasadnienia złożenia korekty deklaracji (DL-1, IL-1),

- aktualizuje się podstawy prawne (DL-1, IL-1),

- wprowadza się część D.3. Kontakt: telefon, faks oraz e-mail (DL-1, IL-1),

- w części C formularza ZL-1/B wprowadza się zwolnienie z art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy.

 

Szósta uchwała dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Paczków.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z dnia 22.09.2017 z późn. zm.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z dnia 22.09.2017 z późn. zm.). Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Określenie odpłatności według przedstawionych  zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/ rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.
W projekcie uchwały przedstawiono propozycję ustalania wysokości opłaty za pobyt  w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Paczków, która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/ rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby/ rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami będą zwolnione z opłat. Wysokość ponoszonej odpłatności określana będzie w decyzjach administracyjnych.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Siódma uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania związanego z budową tzw. „ściany wizyjnej” celem usprawnienia pracy i poprawy funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Starosta Powiatowy poinformował pismem nr BS.I.5221.4.2017 MG z dnia 23.10.2017 r. iż zadanie związane z budową tzw. „ścianki wizyjnej” w celu usprawnienia pracy i poprawy funkcjonowania Komendy nie będzie realizowane przez Powiatową Komendę Policji w Nysie. Wobec powyższego zwrócił porozumienia określające zasady przyznania i wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w Paczkowie na ten cel dla Powiatu Nyskiego.

Ósma uchwała dotyczyła zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza. W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Paczków wprowadza się dotację celową ze środków budżetu Gminy będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad dotacji opracowano regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W zmienionym regulaminie rozszerzono możliwość uzyskania dofinansowania o piece opalane węglem lub drewnem 5 klasy spełniające normę PN-EN 303–5:2012, posiadające certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę.

     Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania.

Dziewiąta uchwała dotyczy zmiany Uchwały nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Paczków. Do Urzędu Miejskiego w Paczkowie wpłynęło pismo sołtysów Gminy Paczków o podwyższenie wysokości diet. Wniosek został uzasadniony tym, że coraz więcej sołtysi wykonują pracy związanej z wszelkimi działaniami mającymi na celu rozwój Gminy i sołectw. Ponadto wpływy z prowizji od zbieranych podatków sukcesywnie maleją, co spowodowane jest dokonywaniem wpłat bezpośrednio w Urzędzie, bądź drogą elektroniczną. Dlatego dla zrównoważenia ponoszonych przez sołtysów kosztów celowe jest podniesienie wysokości diet.

Dziesiąta uchwała dotyczyła przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Jedenasta uchwała dotyczyła określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Paczkowie. Organ stanowiący gminy określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), terminy
i sposób zgłaszania kandydatur na członków oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady.

Dwunasta uchwała dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie. W wyniku wprowadzonych zmian ustroju szkolnego, zgodnie z art.117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60 i 949), z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017r. stwierdzić przekształcenie w drodze uchwały.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

 

Trzynasta uchwała dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie. W wyniku wprowadzonych zmian ustroju szkolnego, zgodnie z art.117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60 i 949), z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017r. stwierdzić przekształcenie w drodze uchwały.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

 

Czternasta uchwała dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamienicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kamienicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy. W wyniku wprowadzonych zmian ustroju szkolnego, zgodnie z art.117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60 i 949), z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017r. stwierdzić przekształcenie w drodze uchwały.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

 

Piętnasta uchwała dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trzeboszowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Trzeboszowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach. W wyniku wprowadzonych zmian ustroju szkolnego, zgodnie z art.117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60 i 949), z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2017r. stwierdzić przekształcenie w drodze uchwały.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Szesnasta uchwała dotyczyła zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 3 z oddziałem Żłobkowym w Paczkowie. Zmiana nazwy przedszkola wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały w tej sprawie. Podjęcie uchwały zmieniającej nazwę przedszkola pociąga za sobą zmianę aktu założycielskiego w zakresie wynikającym z uchwały.

Siedemnasta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Miejskiej jest wymagana również w przypadku, gdy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

            Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego położonego w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II 23, działka nr 1109. Najemca nie zalega w opłatach.

 

Ostatnia już uchwała osiemnasta dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.   Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad: nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Miejskiej jest wymagana również w przypadku, gdy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Dzierżawcy nie zalegają w opłatach. W trakcie dzierżawy nie zgłaszano żadnych uwag dotyczących w/w dzierżawców.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Paczkowie w/w nieruchomości będą mogły zostać ponownie oddane w dzierżawę na okres do 3 lat, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód w postaci czynszu za dzierżawę oraz podatku od nieruchomości.

 

 

 

Wersja XML