Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2017 r.

W czwartek 28 grudnia 2017r. paczkowscy radni spotkali się na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu sesyjnym. Tradycyjnie nie zabrakło obecności Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki, Sekretarza Iwony Cymary, Skarbnika Dariusza Wąsiaka, kilku sołtysów podpaczkowskich wsi oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych. Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Pierwszym punktem posiedzenia były podziękowania złożone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Barabasza w imieniu całej Rady dla pani Urszuli Przewrockiej – OPS Paczków, pana Bartosza Marzec – ZUKiM Paczków oraz pana Sebastiana Kornasia – UM Paczków za szczególne zaangażowanie i okazaną pomoc w realizacji zadań w 2017r. Następnie na ręce pani Katarzyny Motyki i pani Wiesławy Kurowskiej przekazano podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego za aktywność w Programie Odnowy Wsi. Następnie głos zabrał burmistrz Artur Rolka, który przedstawił rajcom sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej.

Radni pochylili się tego dnia nad 14 uchwałami: w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.; ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r., uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Paczków na rok 2018 r.; przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2018 r.; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie; wyposażenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzeboszowicach w majątek Gminy Paczków; zmiany  uchwały nr XLIII/348/2017Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 3 z oddziałem Żłobkowym w Paczkowie; wyodrębnienia mienia ruchomego Żłobka w Paczkowie; sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych  i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego; zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych oraz rozpatrzenia skargi na Prezesa ZUKiM. Najważniejsza uchwała  grudniowej sesji dot. uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2018 rok. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę. Na koniec sesji jak zawsze był czas na zapytania radnych oraz wolne wnioski.

 

 

Wersja XML