Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na członków Rady Seniorów w Paczkowie

5066_1446200662.jpeg
Burmistrz Gminy Paczków ogłosił nabór na członków Rady Seniorów na podstawie uchwały nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu.

Głównym celem powołania Rady Seniorów jest pobudzenie aktywności obywatelskiej w dość licznej grupie społecznej naszej gminy, jakimi są osoby starsze oraz stymulacja działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

Rada Seniorów w Paczkowie ma zrzeszać przedstawicieli środowisk starszych, w tym emerytów i rencistów oraz podmioty reprezentujące na ich rzecz zadania na terenie Gminy Paczków.

Nadrzędnym zadaniem Rady jest m.in. stanowienie głosu doradczego dla Burmistrza Gminy Paczków w obszarach integracji i wsparcia środowisk osób starszych oraz reprezentowania ich interesów na zewnątrz. Ponadto wspieranie aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia, przełamanie stereotypów dotyczących seniorów, zapewnienie osobom starszym dostępu do edukacji i kultury, jak również zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Zgodnie z uchwałą Rada Seniorów powoływana jest na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia powołania, w skład której wchodzi 10 osób:
1) 2 przedstawicieli wskazywanych bezpośredni przez Burmistrza Gminy Paczków;
2) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Gminy Paczków na rzecz seniorów, zgłoszonych przez organizacje i podmioty je rekomendujące.

Kandydatury można składać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Rynek 1, 48-370 Paczków). Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie przeznaczonym na ich dostarczenie nie będą rozpatrywane. 

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML