Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2018r.

W dniu 1 lutego 2018 r. o godz. 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz dokonał otwarcia sesji i stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wyjątkowych gości - uczniów i grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, którzy zaprezentowali uroczyste przedstawienie jasełkowe. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do stworzenia spektaklu, który wywołał zachwyt wśród zgromadzonych na sali osób. Gromkimi brawami nagrodzono znakomity występ PSP nr 3.

Burmistrz Artur Rolka wspólnie z Przewodniczącym Wiesławem Barabaszem wręczyli dzieciom słodkości w podziękowaniu za piękne Jasełka. Po przedstawieniu wybrano sekretarza obrad oraz zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji i odczytano porządek obrad. Kolejnym punktem było sprawozdanie Burmistrza Artura Rolki z działalności w okresie międzysesyjnym od 29.12.2017r. do 01.02.2018r.

Następnie podjęto uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r.; przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2018 – 2022.; przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Paczkowie na 2018 r.; zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Paczkowie na 2018 r.; uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Paczkowie na 2018 r. oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie przez obecnych na sali 12 radnych. Ponadto radni pochylili się nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa ZUKIM-u w Paczkowie. Przy głosujących 12 radnych, 7 z nich było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Sesję zakończyły interpelacje, zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.

 

 

 

Wersja XML