Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków przeznaczyła prawie 95 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W tym roku przeznaczono dla organizacji pozarządowych w sumie 94.500 złotych na realizację następujących zadań:

Wersja XML