Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczyna się termomodernizacja „Trójki”

Gmina Paczków rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wykonawcą została Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej. Zakres prac budowlanych obejmuje wymianę: starych okien niespełniających wymogów przenikania ciepła w budynku głównym i sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, drzwi zewnętrznych, ociepleniu wszystkich ścian zewnętrznych naziemnych budynku oraz dociepleniu stropodachów na obiekcie. Kolejne prace obejmują demontaż istniejącej instalacji i zastąpienie jej nową, ekologiczną instalacją CO oraz montaż 18 ogniw fotowoltaicznych na stropodachu budynku.

Termin zakończenia inwestycji ustalono na wrzesień 2018r. Wartość brutto zadania to 1.727.181,87 zł, w tym dofinansowanie stanowi 600.000zł. Projekt ma na celu ograniczenie emisji tlenku węgla do atmosfery.

 

 

 

Wersja XML