Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław Barabasz dokonał otwarcia sesji i stwierdził prawomocności obrad. Następnie rajcy wybrali na sekretarza pana Piotra Biernata oraz zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji. Kolejny punktem było sprawozdanie Burmistrza Artura Rolki z działalności międzysesyjnej, w którym wspominał m.in. o przeprowadzonych od 22 marca do 25 kwietnia 2018 r. działaniach w sferze inwestycji, ogłoszonych zapytaniach ofertowych, podpisanych umowach, czy udziale w wydarzeniach kulturalnych.

W tym dniu podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Paczków do stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.  Jest to stowarzyszenie, które zrzesza gminy, powiaty, biura podróży, hotele oraz wszelkie instytucje i osoby fizyczne chcące w sposób czynny angażować się w promocję województwa opolskiego. OROT działa na wielu płaszczyznach, prowadzi wielkie projekty dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, bierze udział w targach turystycznych krajowych, zagranicznych, wydaje foldery, mapy, przewodniki, prowadzi szkolenia i konferencje, certyfikuje punkty informacji turystycznej. Dzięki inicjatywie OROT powstało Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, pierwsza Regionalna Informacja Turystyczna w województwie opolskim wraz z regionalnym portalem turystycznym. Przed głosowaniem na powyższą uchwałę głos zabrał gość pan Piotr Mielec – Dyrektor OROT-u w Opolu, który zaprezentował działalność organizacji, korzyści wnikające z członkostwa oraz realizowane projekty i działania promujące atrakcje turystyczne województwa opolskiego w kraju oraz za granicą.

Następnie wystąpili przedstawiciele z Biura Urbanistyczno-Architektonicznego „ARPLAN” Sp. z. o.o. z Nysy, którzy przygotowali poprawione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paczków. Firma przedstawiła Radnym aktualny projekt studium, który wykonano wg wskazówek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. „Kosmetyczne poprawki” dotyczyły załączenia m.in. dodatkowego bilansu terenów przemysłowych, zmian w tekście wykazanych kursywą i zaznaczenia na rysunku w sposób bardziej czytelny zmian wprowadzonych w studium. Wg obowiązujących przepisów prawnych ze względu na korektę ponownie przedstawiono uchwałę w sprawie opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paczków pod głosowanie. Na obecnych na posiedzeniu 13 radnych, 12 oddało głos za przyjęciem uchwały, natomiast  1 głos był wstrzymujący.  

Kolejne uchwały podjęte w tym dniu dot. zmiany budżetu Gminy Paczków na 2018 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej; zaciągnięcia kredytu długoterminowego; ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków; zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 dla Gminy Paczków”.

Ponadto Rajcy obradowali nad przystąpieniem Gminy Paczków do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. A także w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dwóch pomieszczeń użytkowych oraz kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Obrady zakończono przyjęciem wszystkich uchwał zaplanowanych w porządku sesji.
 

 

Wersja XML