Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na Rewitalizację

W czwartek 05 lipca 2018 r. Artur Rolka Burmistrz Gminy Paczków podpisał umowę z firmą BUDBIS z Konradowej, która wygrała przetarg nieograniczony na "Rewitalizację miasta Paczków" - Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w inwestycję za kwotę 2 462 460,00 zł.

Planowane zadanie ma być zakończone do końca czerwca 2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” rewitalizację ulicy Miraszewskiego w Paczkowie polegającą na przebudowie nawierzchni asfaltowo-betonowej, chodników, oświetlenia oraz małej architektury (budowa otwartej siłowni, stworzenie  toru rowerowego, utworzenie strefy rekreacyjnej).

Przypominamy, że zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 1 670 000,00 zł.

 

 

Wersja XML