Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisana Umowa o dofinansowanie na PSZOK

Kolejny sukces Gminy Paczków - 24 lipca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie”.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 442 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi 85% kosztów całkowitych projektu, które wynoszą ponad 520 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Paczkowie, przy ul. Mickiewicza 3. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych (rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych i demontaż części podbudowy; przygotowanie gruntu pod montaż wagi najazdowej; demontaż poszycia dachu, orynnowania i konstrukcji dachu w obrębie wiat przeznaczonych do magazynowania odpadów komunalnych; obróbki istniejącej posadzki pod wiatami; miejscowe skucia i uzupełnienia w strukturze tynków na słupach konstrukcyjnych wiaty; montaż kanalizacji deszczowej ze studzienkami zbiorczymi z uformowaniem odpowiednich spadków w kierunku głównej sieci odprowadzającej; budowa części ogrodzenia murowanego; przebudowa istniejącej zabudowy w celu utworzenia miejsc segregacji odpadów komunalnych; przebudowa portierni; uformowanie i wyprofilowanie podbudowy z wykonaniem nawierzchni utwardzonej; rozbudowa istniejącej instalacji oświetleniowej; montaż ogrodzenia głównej

bramy wjazdowej) wraz z dostawą wyposażenia (kontenery do zbiórki segregowanych odpadów, urządzenia służące do prasowania oraz pozostałe wyposażenie ułatwiające funkcjonowanie punktu); nadzór inwestorski; działania informacyjno-promocyjne.  Materialnym efektem przedsięwzięcia będzie powstanie PSZOK, który będzie obsługiwał wszystkich mieszkańców Gminy Paczków.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML