Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit środków, którym dysponuje PUP Nysa wynosi 52.500,00 zł.Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 08 października 2018 roku do 12 października 2018 roku. Priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,*

 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 *Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2018” (powiat nyski). Przyjęte sformułowanie priorytetu 1. pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tylko o charakterze ściśle zawodowym (w zawodach deficytowych).

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

UWAGA ! W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem. Wnioski powinny być złożone minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego (dana forma kształcenia musi rozpocząć się w 2018 roku).

Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.000,00 zł. Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia: zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok; zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter. Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

Wersja XML