Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia sesja paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

18 października br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej - sesja podsumowująca kończącą się kadencję. Na ostatnią sesję w obecnej kadencji, oprócz radnych, przybyli m.in. Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Iwona Cymara, Skarbnik Gminy Dariusz Wąsiak, sołtysi wsi z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zaproszeni goście. Przewodniczący Rady Wiesław Barabasz na wstępie przywitał wszystkich, przeczytał porządek obrad  i poinformował, że ostatnia sesja została podzielona na dwie części - roboczą oraz uroczystą. Na sesji radni omawiali i przyjęli pięć uchwał. Radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet Gminy. W związku z oszczędnościami w realizacji zadań zwiększono plan wydatków budżetu na: utrzymanie zasobu nieruchomości, zasiłki celowe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, jak również na rezerwę ogólną. Kolejna uchwała dotyczyła wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono zmiany w następujących projektach z udziałem środków z UE: Nie – Sami – Dzielni; Rozwój usług społecznych i wspierających osoby niesamodzielne; Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków; Szkoły Marzeń w Gminie Paczków. Korekty dotyczyły łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2018-2019 oraz limitów zobowiązań. Dokonano również zmian w Statucie Gminy Paczków, wprowadzonych ustawę o samorządzie gminnym. Przyjęto też informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2018 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2018, oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2018 r. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującą przedłożoną przez Burmistrza Paczkowa informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018  r.  Wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Paczków kolejnych umów dzierżaw nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat. Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek podległych, spółek gminnych oraz wszystkim, którzy wspierali gminę w ciągu ostatnich czterech lat za wspólną pracę na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. Podczas sesji p. Antoni Konopka przekazał gratulacje i podziękowania dla Burmistrza Rolki za znakomitą współpracę pomiędzy samorządem województwa a Gminą Paczków. W szczególności za wspólną realizację przedsięwzięć kulturalnych jak Święto Województwa Opolskiego, a także Dożynki Wojewódzkie. Później przyszedł czas na wręczenie podziękowań dla radnych, którego dokonał Burmistrz Artur Rolka. Złożył wszystkim serdeczne podziękowanie, wyraził przy tym przekonanie, że podziękowania te stanowią uhonorowanie ich dotychczasowego wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków.Dla wszystkich zgromadzanych wystąpili wychowankowie Publicznego Przedszkola nr 3 w Paczkowie z pięknym programem na 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości. Przedstawienie wywołało gromkie brawa, a zebrani goście byli zachwyceni patriotycznym wystąpieniem. Pierwsza sesja ustępującej Rady Miejskiej odbyła się dokładnie 1  grudnia 2014 roku, wtedy piętnastu nowo wybranych radnych złożyło uroczyste ślubowanie, ustaliło składy czterech komisji oraz wybrało przewodniczącego Rady Miejskiej - został nim Wiesław Barabasz. W latach 2014-2018 Rada obradowała na 54 sesjach, podczas których podjęła 438 uchwał. Skład paczkowskiej Rady Miejskiej VII Kadencji (2014-2018): Małgorzata Maluch, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Bronisław Wiśniowski, Ewa Szlosek, Józef Stachera, Beata Korytkowska, Jerzy Dziasek, Wiesław Barabasz, Katarzyna Motyka, Wiesława Kurowska, Piotr Biernat, Stanisław Janik, Wiesława Nowakowska, Adam Czadankiewicz.

 

 

Wersja XML