Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza, uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

22 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbyła się pierwsza, uroczysta Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.

Inauguracyjną sesję wedle istniejących przepisów prowadził najstarszy wiekiem członek rady – Stanisław Janik, a całe obrady poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Katarzyna Rolka wręczyła każdemu z nowo wybranych kandydatów zaświadczenia o wyborze na radnego. Po ich otrzymaniu miało miejsce uroczyste ślubowanie, a następnie przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Po skompletowaniu jej składu przyszedł czas głosować na przewodniczącego rady miejskiej, którym drugi raz z rzędu, z ilością 12 głosów został Wiesław Barabasz. Zastępcami przewodniczącego, spośród trzech kandydatur - Małgorzata Maluch, Wiesława Kurowska, Przemysław Tetłak – wybrane zostały, jak w ostatnich latach – Małgorzata Maluch i Wiesława Kurowska.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE - KADENCJA 2018-2023:

Małgorzata Maluch,     

Barbara Maciejewska,

Przemysław Tetłak,

Bronisław Wiśniowski,

Ewa Szlosek,                          

Małgorzata Stano,

Beata Korytkowska,              

Piotr Sokołowski,

Wiesław Barabasz,                

Katarzyna Motyka,    

Wiesława Kurowska,             

Bogdan Zuziak,

Stanisław Janik,

Aneta Sypek,  

Barbara Jurek.


SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE:

Komisja Rewizyjna

Ewa Szlosek - Przewodniczący Komisji,

Barbara Jurek,

Piotr Sokołowski,

Stanisław Janik,

Beata Korytkowska.

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Katarzyna Motyka - Przewodnicząca Komisji,

Wiesława Kurowska,

Barbara Maciejewska,

Aneta Sypek,

Bogdan Zuziak,

Przemysław Tetłak,

Małgorzata Maluch,

Małgorzata Stano.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Małgorzata Stano - Przewodnicząca Komisji, 

Beata Korytkowska,

Aneta Sypek,

Bronisław Wiśniowski, 

Barbara Jurek,

Małgorzata Maluch, 

Wiesława Kurowska.

 

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami

Przemysław Tetłak - Przewodniczący Komisji,

Bogdan Zuziak,

Wiesława Kurowska,

Bronisław Wiśniowski,

Małgorzata Maluch,

Katarzyna Motyka,

Barbara Maciejewska,

Aneta Sypek.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Stanisław Janik - Przewodniczący Komisji,

Beata Korytkowska,

Małgorzata Stano,

Piotr Sokołowski,

Ewa Szlosek,

Barbara Maciejewska,

Bronisław Wiśniowski,

Przemysław Tetłak,


Po ustaleniu składów stałych komisji, Burmistrz Artur Rolka złożył ślubowanie. Po nim wygłosił przemówienie, dziękując za zaufanie i bardzo wysokie poparcie w wyborach samorządowych. Podkreślił, że zakończona kadencja 2014-2018 to czas wytężonej pracy związanych z realizacją zadań służących rozwojowi naszej gminy. Gmina Paczków w tym okresie złożyła 94 wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu państwa i środków unijnych, na łączną kwotę 44.207.380,13 zł. Z czego 72 wnioski otrzymały dofinansowanie w wysokości łącznie 23.283.627,31 zł. Łączna wartość zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w obszarach, na które aplikowano to 39.864.722,06 zł. Burmistrz przedstawił także plany na pierwszy rok rozpoczynającej się kadencji  2018-2023 zadań już rozpoczętych i tych, na które umowy są już podpisane tj. Rewitalizacji miasta Paczków (zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej; rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną); Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia (przebudowa płyty Rynku w Paczkowie); Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Paczkowie; Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej; Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków; kontynuacja aglomeracji Kamienica; inwestycje drogowe np. w Starym Paczkowie, wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ulicy Chrobrego i Górniczej; infrastruktura szkolna np. boiska szkolne, place zabaw przy przedszkolach, remont dachu w Dziewiętlicach; przejęcie działek od KOWR i Wód Polskich w miejscowościach: Ujeździec, Kozielno, Frydrychów, ul. Młyńska. Ponadto zaznaczył, że kolejne lata przyniosą do realizacji kolejne inwestycje. Aktualnie opracowujemy miejscowy plan zagospodarowania gminy Paczków z terenami inwestycyjnymi liczącymi ok. 40ha. Na promocję tych terenów zostało już podpisane porozumienie z WSSE, spotkania z KOWR w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów i wszczęcia procedur.

Dodatkowo, poinformował, że Przewodniczącym Rady Powiatu Nyskiego został p. Bogdan Wyczałkowski, a Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Piotr Wach. Następnie wyraził głęboką nadzieję na udaną współpracę we wspólnym  rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. W dalszej części, Burmistrz podsumował ostatnie lata swojej pracy zapowiadając kolejne inwestycje w gminie, po czym nastąpiło wręczenie gratulacji radnym i obecnemu na sali Piotrowi Wachowi. Sam zainteresowany w swoim przemówieniu obiecał bronić dobrego imienia gminy i stale współpracować z paczkowskim samorządem.

W tym samym dniu radni podjęli uchwały mówiące o współpracy z organizacjami pozarządowymi czy dotyczące zmiany budżetu Gminy Paczków. Przesunięcia dotyczyły m. in. dokapitalizowania Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 50.000 zł. O głos w tej sprawie poproszono p. Michała Osieckiego, prezesa spółki, który przedstawił prognozę kosztów wywozu śmieci z gminy oraz zaalarmował o niepokojącej sytuacji niesegregowania odpadów przez mieszkańców czy niebezpiecznej tendencji podwyższenia opłat środowiskowych przez RIPOK Domaszkowice w następnych latach.

W ostatnim punkcie obrad, Burmistrz przedstawił radnym wstępny zakres wniosku o dofinansowanie, który gmina chce złożyć przy współpracy z Gminą Nysa, Gminą Otmuchów, Powiatem Głubczyckim oraz Powiatem Prudnickim, w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu wniosku oraz studium wykonalności dla projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.” O dofinansowanie będziemy starać się w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szacuje się, że koszt opracowania wniosku i studium wykonalności wyniesie 67.650,00 zł, każdy z partnerów dlatego musi zabezpieczyć kwotę 13.530,00 zł. 

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie nie brakowało gratulacji i podziękowań. Gratulacje Burmistrzowi składali między innymi Z-ca Komendanta, oraz Komendant Powiatowej Komendy Policji w Nysie p. Aneta Włoch oraz Dariusz Dregan, Oficer Prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Paweł Gotkowski. Ponadto na sali obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych gminy, którym Burmistrz przekazał podziękowania za pomoc w organizacji obchodów święta Niepodległości 11 listopada.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Miejskiej w Paczkowie dostępne są pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie.

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Miejskiej w Paczkowie, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje "na żywo" z sali obrad. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne.

Następna sesja rady miejskiej planowana jest na miesiąc grudzień.

 

 

Wersja XML