Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet na 2019 rok przyjęty!

W czwartek 24 stycznia 2019 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięli wszyscy radni. Sesję rozpoczęto minutą ciszy w związku z tragiczną śmiercią śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przed rozpoczęciem obrad odbyło się wręczenie gratulacji dla pana Mieczysława Fludra Prezesa FAMAD Sp. z o. o. z Paczkowa w związku z otrzymaniem przez przedsiębiorstwo Srebrnego Lauru Kompetencji i Umiejętności w kategorii Załoga – Wspólny Sukces. Burmistrz Artur Rolka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Wiesławem Barabaszem osobiście gratulowali nagrodzonemu, wręczając pamiątkową statuetkę.

Podczas sesji, Burmistrz tradycyjnie przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawił szereg spotkań, w których uczestniczył m.in. z Wicestarostą i Zarządem Powiatu Nyskiego w sprawie Zespołu Szkół, paczkowskiego szpitala, Domu Dziecka, Domu Plastyka oraz dróg powiatowych. Ponadto na początku stycznia br. na posiedzeniu kolegium Burmistrza przyznano dotację dla klubów sportowych LZS Kamienica (ok. 18 tys. zł), LZS Trzeboszowice (ok.23 tys. zł) i LZS Ujeździec (ok.18 tys. zł). Burmistrz wspomniał także o spotkaniu z przedstawicielami kupców z targowiska w sprawie zarządzenia zwiększającego opłaty rezerwacyjne. W okresie międzysesyjnym podpisano także list intencyjny mówiący o udziale w  projekcie “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i  opolskim”. Podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego porozumienie w ramach programu LIFE, dzięki któremu samorządy będą wspólnie ubiegać się o 2 mln 800 tysięcy euro z UE. Porozumienie w sprawie powołania doradców do spraw jakości powietrza podpisało 26 samorządów. Powołane i wykształcone w tym celu osoby mają pomóc mieszkańcom w wyborze ekologicznego źródła ciepła oraz jak odwieść od palenia w piecach śmieciami. To pierwszy taki pomysł w kraju, który w ramach programu LIFE bezpośrednio prosi Brukselę o pomoc w walce ze smogiem. W sprawozdaniu wspomniano o konsultacjach w sprawie remontu drogi nr 382 oraz spotkaniu z Burmistrz Złotego Stoku dot. objazdu przez gminę Złoty Stok na czas przebudowy.

Pierwszymi uchwałami podjętymi w tym dniu dot. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Paczków na rok 2019 r. oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2019 r. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie podjęto najważniejsze uchwały dot. w wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2019 rok, za którymi 14 radnych głosowało za, a 1 głos był wstrzymujący. Oba dokumenty otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Budżet Gminy Paczków po stronie wydatków liczy 63 626 318,00  w tym wydatki bieżące 42 489 460,00 zł, a wydatki majątkowe 21 136 858,00 zł. Środki przeznaczono również na inwestycje, a do tych należą przede wszystkim przebudowa płyty Rynku, kanalizacja w Kozielnie oraz na Osiedlu Wieszczów, zagospodarowanie stawu, remont budynku na ul. Kościelnej. W planie jest także "Rewitalizacja miasta Paczków" - rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Deficyt budżetu w wysokości 7 552 520,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.  Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 9 041 996,00 zł, a rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 489 476,00 zł. W nowym budżecie wyodrębniono 100 tys. złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto dochody w wysokości 199 000,00 zł, stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego. Sporą część wydatków bieżących pochłonie oświata. Po stronie dochodów natomiast zaplanowano w budżecie kwotę ponad 56 073 798,00 zł, na które składa się m.in. subwencja ogólna, dotacje na zadania zlecone, udziały w podatkach dochodowych, czy podatek od nieruchomości.

W tym dniu podjęto także uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie; w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego; w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji; w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 1917 r.  oraz określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza; przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Ostatnia uchwała dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Każdą z sesji rady miejskiej w Paczkowie można śledzić  pod adresem internetowym: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie

 

 

 

Wersja XML