Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny komunikat dot. przekształcania gruntów!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U.2018 poz. 1716 ze zm.), Burmistrz Gminy Paczków informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności z mocy prawa.

1. NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE PRZEKSZTAŁCENIEM:

Zgodnie z art. 1 pkt. 2 cyt. Ustawy „przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

2. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane przez Burmistrza Gminy Paczków. Tut. organ przekaże zaświadczenie do Sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania, a także doręczy zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotycząca użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważane będzie za dokonane. Tym samym okoliczność, że adresat nie przebywa pod tym adresem, lub nie żyje, nie będzie miała znaczenia dla skuteczności samego doręczenia zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane będą z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. od dnia 1 stycznia 2019 r., a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia.

Jednakże ustawa przewiduje również tryb wydawania zaświadczenia na wniosek właściciela. W trybie wnioskowym tut. organ będzie miał 4 miesiące na wydanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Zaświadczenie stanowić będzie podstawę wpisu:

- w II dziale księgi wieczystej prawa własności w miejsce dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego,

- w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę , w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Jeżeli przekształcenie dotyczyć będzie nieruchomości gruntowej, z której zostały wydzielone samodzielne lokale, to wpis roszczenia o opłatę zostanie dokonany w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

3. OPŁATY

W związku z wejściem w życie w/w ustawy informuję, że począwszy od 2019 r. ustaje obowiązek uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdyż od 1.01.2019 r. opłaty te zostaną zastąpione tzw. opłatą przekształceniową.

Wysokość opłaty wskazana będzie w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie wydanym przez tut. Burmistrza, które każdy z Państwa otrzyma najpóźniej do dnia 31.12.2019 r. Opłata przekształceniowa równa będzie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia. Opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. , a za kolejne do 31 marca z góry za dany rok.

Istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Paczków.

W przypadku uiszczenia przez właściciela opłaty jednorazowej już po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu Burmistrz wyda z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załączy do wniosku do Sądu o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu o roszczenie o opłatę. Za wykreślenie wpisu przedmiotowego roszczenia Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250 zł.

W przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu na pisemny wniosek właściciela Burmistrz umieści taką informację w zaświadczeniu o przekształceniu, co spowoduje, że Sąd nie będzie zobligowany do wpisu w dziale III KW roszczenia o opłatę, a zatem nie będzie konieczności późniejszego jej wykreślenia.

Wersja XML