Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola ilości ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)

W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu kontroli oczyszczalni ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska stwierdzono znaczne różnice w ilości wody sprzedanej oraz ilości ścieków odebranych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) w 2017 r. Wyraźne różnice widoczne są zwłaszcza po przeanalizowaniu danych w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy.

W związku z powyższym zaleca się systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych znajdujących na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Paczków.

Przypominam o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z art. 5 ust.1 pkt. 3a, pkt. 3b pkt.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządki w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z poźn. zm.). Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu zostanie przeprowadzona kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych pod kątem częstotliwości ich opróżniania oraz ilości odbieranych ścieków.

Ponadto na podstawie art.6 wyżej cytowanej ustawy przypominam, że właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie podczas kontroli  takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Wersja XML