Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021”

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) – kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2021” Zarząd Stowarzyszenia prezentuje załączone informacje o terminach naborów, zakresie i warunkach wsparcia, rodzaju wspieranych operacji i najczęstszych problemach, skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza potencjalnych wnioskodawców.
  Data publikacji: 15-01-2021 09:04
 • Awaria sieci wodociągowej w Paczkowie!

  Brak opisu obrazka
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2021 r. w rejonie ul. Polnej wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Skutkować to może wstrzymaniem dostaw wody dla mieszkańców ulicy Polnej. Obecnie trwają prace naprawcze. Przewidywana ewentualna przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 4 godzin. Zakończenie prac planowane jest na godzinę 15.00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!  
  Data publikacji: 13-01-2021 09:17
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w Paczkowie oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Nyskiego

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Paczkowie mieści się przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2. Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: Poniedziałek – w godzinach  9ºº - 13ºº Środa – w godzinach  14ºº - 18ºº W tym punkcie udzielana pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych. Ponadto poniżej przedstawiamy wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego w 2021 roku.
  Data publikacji: 12-01-2021 12:36
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i najmu

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i najmu.
  Data publikacji: 12-01-2021 11:36
 • Ogłoszenie sprzedaży Ośrodka Narciarskiego Zlaté Hory – Příčná

  Brak opisu obrazka
  Miasto Zlaté Hory publikuje ogłoszenie sprzedaży zespołu nieruchomości i ruchomości stanowiących funkcjonalną całość Ośrodka Narciarskiego Zlaté Hory – Příčná, obręb ewidencyjny Zlaté Hory v Jeseníkách, gmina Zlaté Hory Treść ogłoszenia
  Data publikacji: 12-01-2021 10:29
 • Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 15:00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
  Data publikacji: 08-01-2021 13:06
 • Publiczny Internet w Gminie Paczków

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Paczków” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” . Projekt ma na celu wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych na terenie Gminy Paczków oraz zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług sieci Publiczny internet dla każdego o prędkości pobierania wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. Punkty dostępu zostaną zainstalowane w 5 lokalizacjach: przy Urzędzie Miejskim w Paczkowie, Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, Basenie Miejskim w Paczkowie oraz Bibliotece Publicznej w Paczkowie.   Całkowita wartość Projektu to 64 368,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100%.   Beneficjent zobowiązał się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do dnia 29.07.2022r.  
  Data publikacji: 08-01-2021 12:07
 • Konkurs na najładniejszą świąteczną dekorację na terenie Gminy Paczków

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie pt. „Najładniejsza świąteczna dekoracja na terenie Gminy Paczków''. Pod ocenę wzięte zostaną takie aspekty jak: wykonanie i estetyka instalacji, oryginalność, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju na danej posesji. Każdy zwycięzca otrzyma dyplom i nagrodę w postaci bona do wykorzystania w miejscach określonych przez Organizatora, ponadto zdjęcia nagrodzonych domów i obiektów umieszczone zostaną na stronie internetowej paczkow.pl Chętni mogą zgłaszać swój udział drogą elektroniczną na adres promocja@paczkow.pl Termin zgłoszeń: 15 styczeń 2021 r. Formularz zgłoszeniowy: Regulamin konkursu:    
  Data publikacji: 05-01-2021 13:39
 • Film popularyzujący walory dziedzictwa kulturowego Gminy Paczków

  Brak opisu obrazka
  Gmina Paczków w ostatnim czasie zyskuje uznanie nie tylko w oczach mieszkańców, ale również wśród różnych instytucji, czego dowodem są liczne nagrody. W ubiegłym roku Gmina Paczków została między innymi Laureatem w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”. Był to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Główną nagrodą w konkursie był film popularyzujący walory dziedzictwa kulturowego Gminy Paczków za modelowe opracowywanie i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Procedurę konkursową prowadził Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego nasze miasto.  
  Data publikacji: 05-01-2021 12:29
Wersja XML