Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • NARCIARSTWO I SNOWBOARD WSPÓLNA PASJA

  Brak opisu obrazka
  Miło nam poinformować, że w ramach projektu współpracy transgranicznej „ AKTYWNOŚĆ RUCHOWA ŁĄCZY SPOŁECZNOŚCI I POKOLENIA” w dniach od 21 stycznia do 18 lutego zorganizowane zostaną wspólne polsko-czeskie  wyjazdy narciarsko-snowboardowe do Lądka Zdroju. W wyjazdach tych wezmą udział dzieci i młodzież ze Szkół Gminy Paczków wraz z opiekunami a także dzieci i rodzice z czeskich Bernartic i Javornika. Te trzydziesto-osobowe wyjazdy odbywać się będą w kolejne piątkowe popołudnia. W ramach projektu uczestnikom zapewniamy dowóz na Stok, trzygodzinne zjazdy wieczorne, sprzęt oraz wyżywienie. W sumie w tej akcji projektu będzie brało udział około 150 osób.
  Data publikacji: 21-01-2022 13:31
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 7 dla województwa opolskiego.  
  Data publikacji: 21-01-2022 13:27
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.   Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.  Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.  Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto. Więcej informacji na stronie https://www.krus.gov.p/.
  Data publikacji: 21-01-2022 13:20
 • Pamiętajmy o spisaniu źródeł ciepła - obowiązek złożenia deklaracji

  Brak opisu obrazka
  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Deklaracje są składane we właściwym urzędzie miasta lub gminy zgodnie z adresem budynku. Spis zakończy się 30 czerwca 2022 r. – prosimy pamiętać o zachowaniu ustawowych terminów. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ Deklarację można złożyć online poprzez portal: https://zone.gunb.gov.pl/. Wystarczy posiadać Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Deklaracje można pobrać i złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1 lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków. Składanie deklaracji jest wolne od opłat, prosimy o ostrożność jeżeli w Państwa domach pojawią się osoby podszywające się pod pracowników Urzędu lub innych służb. W przypadku pytań lub trudności ze złożeniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie pod numerem telefonu: 77 431 67 91 wew. 114. Do pobrania deklaracje w wersji papierowej: Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne.pdf Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalne.pdf  
  Data publikacji: 20-01-2022 11:54
 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi łącznie 305.235,00 zł W ramach realizacji programu proponujemy wsparcie dla: Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Zakres czynności w szczególności dotyczy: Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych. Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w  przypadku samodzielnego zamieszkiwania). Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania. Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.  
  Data publikacji: 20-01-2022 11:43
 • Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że Gmina Paczków zakończyła weryfikację  wniosków  do  grantu  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” i złożyła skorygowany wniosek 14 grudnia 2021 r.  oraz 11 stycznia 2022 r. Zgodnie z założeniami konkursu czas oczekiwania  na ocenę wniosku złożonego przez Gminę wynosi do 40  dni.  Z chwilą otrzymania wiadomości o wynikach zostaną Państwo poinformowani. Czekamy cierpliwie na ocenę wniosku i informację od instytucji zarządzającej projektem.  
  Data publikacji: 20-01-2022 11:35
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 6 dla województwa opolskiego.  
  Data publikacji: 20-01-2022 10:26
 • Budżet na 2022 r. uchwalony!

  Brak opisu obrazka
  W czwartek, 13 stycznia 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Pana Bronisława Wiśniowskiego, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Pierwszą uchwałą, która została podjęta w tym dniu dotyczyła uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie podjęto najważniejsze uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2022 rok, które zostały w 100 % przegłosowane przez 13 radnych. Oba dokumenty otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Budżet Gminy Paczków po stronie wydatków ustala się w łącznej kwocie 52 038 914,00 zł w tym wydatki bieżące 47 748 611,00 zł, a wydatki majątkowe 4 290 303,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 462 456,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Przychody budżetu zaplanowano natomiast na kwotę 5 194 452,00 zł, a rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 731 996,00 zł. Po stronie dochodów natomiast zaplanowano w budżecie kwotę 48 576 458,00 zł. Obecnie zadłużenie Gminy Paczków wynosi 13 077 300,56 zł ze względu na wcześniejszą nadpłatę w kwocie 1 500 000,00 zł kredytu z 2022 r. zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Rolników w Opolu. W tym dniu podjęto również między innymi uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie oraz uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.    
  Data publikacji: 13-01-2022 14:42
 • Informacja nt. rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia wychowawczego 500+

  Brak opisu obrazka
  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.   Rodzinny kapitał opiekuńczy   Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł. Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic musi złożyć elektronicznie wniosek. Od 1 stycznia 2022 r. może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może też od 1 stycznia 2022 r. złożyć wniosek RKO-R przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu  usługi przez swój bank. Więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250   Świadczenie wychowawcze 500+ Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie to nie zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31  maja 2022 r. Wnioski do ZUS na ten okres należy składać tylko na nowo narodzone dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja 2022 r. Dlatego osoba, która złożyła w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie powinna składać go ponownie w ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć przez PUE ZUS. Rodzic dziecka, który ma numer PESEL może złożyć wniosek SW-R także przez portal Emp@tia. Taki rodzic będzie mógł złożyć wniosek także przez bankowość elektroniczną – po uruchomieniu usługi przez swój bank. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+ https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230
  Data publikacji: 18-01-2022 13:47
Wersja XML