Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Rozpoczęto przebudowę ul. Słonecznej i Bartosza w Paczkowie

  IMG-20221129-WA0003.jpeg
  W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Słonecznej i Bartosza w Paczkowie.   Całkowita wartość zadania wynosi 2 921 598,52 zł, warto zaznaczyć, że Gmina Paczków otrzymała na realizację powyższej inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  2 375 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Ponadto na całej długości drogi przewidywana jest budowa kanału technologicznego. Zakończenie prac przewidziano na kwiecień 2023 r.  Za utrudnienia przepraszamy.    
  Data publikacji: 29-11-2022 09:53
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia
  Data publikacji:
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  Herb Paczkowa.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletyn Informacji Publicznej
  Data publikacji: 24-11-2022 14:15
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  Herb Paczkowa.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletyn Informacji Publicznej
  Data publikacji: 24-11-2022 13:52
 • Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Paczkowie

  brak_wody.jpeg
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że ze względu na awarię sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej, planuje przerwę w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Paczków. Przewidywana  przerwa w dostawie wody będzie od godz. 22.00 w dniu 24.11.2022 r.,  naprawa awarii potrwa około 4 godz. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!    
  Data publikacji: 24-11-2022 09:27
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, dzierżawy i najmu

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:
  Data publikacji:
 • Spotkanie Gminnych Koordynatorów Programu Ochrony Powietrza

  Zdjęcie 2.jpeg
  10 listopada 2022 roku odbyło się XV Spotkanie Gminnych Koordynatorów POP w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Podczas spotkania Panowie Marszałkowie Andrzej Buła oraz Antoni Konopka wręczyli kamery termowizyjne, kolejny niezbędny element wyposażenia Gminnego Koordynatora POP.  Za pomocą kamery termowizyjnej można sprawdzić m. in. jakość budynku i jego izolacyjności cieplnej, a także określić lokalizację mostków termicznych, pęknięć struktury budynków, kontrolę pracy wentylacji i klimatyzacji. Kamera termowizyjna może również sprawdzać szczelności systemu ogrzewania podłogowego jak i centralnego.
  Data publikacji: 21-11-2022 08:54
 • Wizyta studyjna z Małopolski w Paczkowie

  DSC_9913 2.jpeg
  W dniu 17 listopada 2022 r. Gminę Paczków odwiedziła kilkuosobowa delegacja z wizytą studyjną z Małopolski. Jej głównym celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem mieszkań chronionych/wspomaganych, które funkcjonują na terenie Gminy Paczków.  Wizyta delegacji była w ramach Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego przez Województwo Małopolskie. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawiciele Gminy Wieprz, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Centrum Usług Społecznych w Tranowie oraz  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Agnieszka Gabruk.   W programie wizyty studyjnej była między innymi wizyta w obiekcie przy ul. Kościelnej 24, która stanowiła projekt pokazowy w tej tematyce, z uwagi na prężną działalność w zakresie usług społecznych. Dla przypomnienia w budynku przy ul. Kościelnej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Senior +, Mieszkania Chronione,   Delegację z Małopolski przywitał Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gwidon Gulanowski, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych oraz Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Agata Prochera, Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych oraz Z-ca Dyrektora ŚDS Alicja Kotrys.   Spotkanie rozpoczął Burmistrz Gminy Paczków przedstawiając prezentację, w której omówił sprawy społeczne na terenie naszej Gminy, zaznaczył, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba mieszkań wspomaganych/ wspieranych wzrasta, na chwilę obecną  razem z mieszkaniami chronionymi mamy 8 mieszkań. Chcemy naszymi działaniami poprawić sytuację i w miarę możliwości pomóc w usamodzielnieniu się osobom korzystającym z pomocy społecznej.   Następnie prezentację przedstawił Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gwidon Gulanowski, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych oraz Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Agata Prochera a także przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.   Kolejnym punktem wizyty było oprowadzenie delegacji po budynku przy. ul. Kościelnej, następnie delegacja udała się na ul. Staszica w celu obejrzenia mieszkania wspomaganego/chronionego.   Delegacja z Małopolski zapoznała się z przepisami wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie mieszkań, a także obowiązkami pracowników socjalnych opiekujących się mieszkańcami. W programie wizyty studyjnej znalazły się również ciekawe przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczenia innych miast, pokazują, że forma pomocy społecznej, jaką są mieszkania chronione, przynosi dobre efekty w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.      
  Data publikacji:
 • Wniosek o zakup preferencyjny 1,5 tony paliwa stałego 2022 r.

  coal-g330c70ba7_1280.jpeg
  W związku z podpisaniem przez Gminę Paczków w piątek 18.11.2022 r. umowy na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z Polską Grupą Górniczą S.A. w Katowicach informuję:   Wnioski o zakup preferencyjny 1,5 tony paliwa stałego w 2022 roku można składać od 21 listopada 2022 roku: w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w wersji papierowej, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Paczków na platformie ePUAP   (w tym przypadku wniosek musi być podpisany Profilem Zaufanym). Wniosek może złożyć osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki: wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Paczków na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla; spełnia kryteria uprawiające do otrzymania dodatku węglowego; wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony. Paliwo stałe będzie sprzedawane po cenie 2000 złotych brutto za 1 tonę, dodatkowym kosztem dla kupującego będzie transport z miejsca składowania do miejsca zamieszkania. Węgiel będzie zamawiany przez Urząd na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy Paczków wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie  będą telefonicznie lub mailowo informować wnioskodawców o terminie zapłaty oraz terminie odbioru węgla ze składowiska przy ulicy Poniatowskiego 2 w Paczkowie. Proszę, aby wnioskodawcami o zakup preferencyjny paliwa stałego były te same osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy. Przyśpieszy to proces weryfikacji wniosku. Ogłoszenie dotyczy zakupu węgla według przydziału do 1,5 tony na rok 2022. Wnioski na preferencyjny zakup kolejnych 1,5 tony węgla na 2023 rok  będą przyjmowane po 1 stycznia 2023 roku. W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji uprzejmie proszę o kontakt pod numerem telefonu 77 431 62 24.   
  Data publikacji: 18-11-2022 14:21
Wersja XML