Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Uwaga. Możliwa przerwa w dostawie wody ulic: Akacjowa, Wiśniowa, Różana, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Widokowa i Słoneczna.

  brak_wody.jpeg
  W związku z trwającymi pracami związanymi z modernizacją dróg Bartosza Głowackiego - Słoneczna w dniu dzisiejszym tj. 24.03.2023 r. może nastąpić krótkotrwała przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic: Akacjowa, Wiśniowa, Różana, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Widokowa i Słoneczna. Planowana przerwa w dostawie wody wynosić będzie ok. 1,5h. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.  
  Data publikacji: 24-03-2023 09:53
 • Dni Otwarte w Centrum Produktu Lokalnego

  DNI OTWARTE.jpeg
  Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na Dni Otwarte w Centrum Produktu Lokalnego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-26 marca w budynku przy ul. Brackiej w Nysie (obok Fontanny Trytona).   Oprócz prezentacji certyfikowanych produktów lokalnych, przybyli goście będą mogli spróbować ręcznie robionej Czekolady Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.    
  Data publikacji: 22-03-2023 10:18
 • Wystawa "Paczków-historia w przedmiotach” w Bibliotece Publicznej w Paczkowie

  phoca_thumb_l_wystawa_1.jpeg
  W budynku Biblioteki Publicznej w Paczkowie można podziwiać wystawę "Paczków - historia w przedmiotach", która została przeniesiona z budynku Domu Kata na czas remontu. To stała ekspozycja zabytkowych przedmiotów, dokumentów, starodruków, naczyń, fotografii i widokówek z przeszłości Paczkowa. Ta niezwykła kolekcja pochodzi ze zbiorów Roberta Miodońskiego i Tomasza Kowala. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy.
  Data publikacji: 22-03-2023 09:47
 • Ewidencja grobów GROBONET w Paczkowie

  Grobonet.jpeg
  Gmina Paczków zleciła firmie zewnętrznej przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza komunalnego położonego w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II oraz w Wilamowej, a także zakupiła program do ewidencji grobów. W efekcie powyższych działań  cmentarze komunalne z Gminy Paczków znalazły się w ogólnopolskiej bazie wyszukiwarki osób pochowanych grobonet. Pozwala ona odszukać miejsce pochówku osoby zmarłej z poziomu przeglądarki. W polu wyszukiwania wpisujemy imię, nazwisko, rok lub datę urodzenia albo śmierci, osoby której grobu szukamy. Można wpisać jedną lub więcej spośród tych informacji. Wyszukiwarka pozwala odnaleźć grób znajdujący się tylko na terenie cmentarza komunalnego, nie pozwoli wyszukać grobu znajdującego się na terenie cmentarza wyznaniowego (parafialnego). Zachęcamy do wejścia na stronę i sprawdzenia poprawności zamieszczonych danych. Wyszukiwarka grobów w Gminie Paczków jest dostępna pod adresem https://paczkow.grobonet.com/ W razie uwag prosimy o wypełnianie formularza kontaktowego  i przesłanie drogą elektroniczną do Zarządcy Cmentarza tj. Zakładu Usług Komunalnych w Paczkowie. Program ma na celu aktualizowanie danych dot. osób opiekujących się grobami, opłat za groby,  efektywnym wykorzystaniu naszych cmentarzy oraz usprawni odnajdywanie grobów. W najbliższym czasie zamierzamy również  uruchomić e-płatności umożliwiające dokonania opłat za miejsca pochówku.
  Data publikacji: 21-03-2023 14:40
 • Kolejne działanie promocyjne Gminy Paczków

  1679306776610.jpeg
  Gmina Paczków posiada wyjątkowe walory, które warto pokazać innym. W ramach działań promocyjnych gmina okleiła samochód osobowy marki MERCEDES – BENZ VITO TOURER, który zakupiony został w 2021 r. w celu realizacji działań statutowych Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie, wsparcia działalności 10 świetlic środowiskowych z terenu Gminy Paczków oraz w ramach programu i realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dzięki reklamie umieszczonej na busie w postaci zdjęć zabytków Paczkowa samochód  będzie promował i  zachęcał do odwiedzenia naszego miasta.    
  Data publikacji: 21-03-2023 12:08
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Paczków

  Herb Paczkowa.jpeg
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.03.2023 r. do dnia 11.04.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Paczków. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach: 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz na stronie internetowej gminy www.paczkow.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/paczkow_formularz_uwag_or_i_oz   2. spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. 3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/paczkow_ankieta_gpr 4. Wypełnione formularze można dostarczyć: 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje.gpr@paczkow.pl; 2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Paczkowie, 48-370 Paczków, ul. Rynek 1; 3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Paczkowie, 48-370 Paczków, ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu; 4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/paczkow_formularz_uwag_or_i_oz     Załączniki:
  Data publikacji: 17-03-2023 11:59
 • Działka w Kozielnie na sprzedaż.

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kozielnie oznaczonej numerem działki 180 o pow. 0,30 ha.
  Data publikacji:
 • Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2

  1678945271003.jpeg
  Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2. Gmina Paczków na ten cel pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Całkowita wartość zadania wynosi 293 124,47 zł z czego wartość dofinansowania 234 499,58  zł. W ramach przebudowy drogi zostały wykonane między innymi następujące prace: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wykonanie koryta w części szerokości jezdni, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową grysem kamiennym,  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gresowej, warstwa wiążąca, mechaniczne ścinanie poboczy, wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym niesortowanym.
  Data publikacji: 16-03-2023 14:15
 • Informacja dla mieszkańców Gminy Paczków dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków

  Bez nazwy.jpeg
  Drodzy Mieszkańcy Gminy. Zgodnie z 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków,  dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Paczków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu. W związku powyższym informuje,  że uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz  Straż  Miejska prowadzi  będą systematyczne kontrolę  w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych oraz osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów. Kontrolą zostaną objęte nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Paczków, niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i  gminy Paczków - Uchwała nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w  Paczkowie  z dnia 29 października 2020 r. oraz Uchwała nr LVIII/43/2022 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków, właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, natomiast osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok. W związku z powyższym wyżej wymienione dokumenty tzn. umowa oraz dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników bezodpływowych będą kontrolowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Paczkowie  oraz Straż Miejską. Kontrola  przeprowadzana  będzie  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów. Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach. Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1. lit b – Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Jak wynika z przywołanych uregulowań, obowiązek przeprowadzenia w określonym rytmie rocznym kontroli szczelności posiadanego zbiornika bezodpływowego ciąży na właścicielu tego obiektu. Zatem osoby te powinny także udokumentować właściwym organom, że posiadają dokument z takiego przeglądu. Zgodnie z art. 93 pkt. 8 prawa budowlanego, kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1-4a, podlega karze grzywny.  
  Data publikacji: 16-03-2023 09:22
Wersja XML