Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 442 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi 84,13% kosztów całkowitych projektu, które wynoszą ponad 526 tys. zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Paczkowie, powstanie przy ul. Mickiewicza 3. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Wykonawcę tj. EKOSERVICE Sp. z o. o. Usługi spółka komandytowa z Rzeszowa.

W styczniu br. Wykonawca zakończył prace związane z tworzeniem dokumentacji projektowej, a w lutym rozpoczął realizację prac budowlanych tj. rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, wiat oraz ogrodzenia i demontaż części podbudowy. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie gruntu pod montaż wagi najazdowej; demontaż poszycia dachu, orynnowania i konstrukcji dachu w obrębie wiat przeznaczonych do magazynowania odpadów komunalnych; obróbka istniejącej posadzki pod wiatami; miejscowe skucia i uzupełnienia w strukturze tynków na słupach konstrukcyjnych wiaty; montaż kanalizacji deszczowej ze studzienkami zbiorczymi z uformowaniem odpowiednich spadków w kierunku głównej sieci odprowadzającej; budowa części ogrodzenia murowanego; przebudowa istniejącej zabudowy w celu utworzenia miejsc segregacji odpadów komunalnych; przebudowa portierni; uformowanie i wyprofilowanie podbudowy z wykonaniem nawierzchni utwardzonej; rozbudowa istniejącej instalacji oświetleniowej; montaż ogrodzenia głównej bramy wjazdowej) wraz z dostawą wyposażenia (kontenery do zbiórki segregowanych odpadów, urządzenia służące do prasowania oraz pozostałe wyposażenie ułatwiające funkcjonowanie punktu); nadzór inwestorski; działania informacyjno-promocyjne.  

Utworzony PSZOK pozwoli na zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami w gminie oraz na skierowanie zebranych odpadów do recyklingu, przetwarzania oraz utylizacji w przypadku odpadów niebezpiecznych. Nowo powstała infrastruktura będzie nowoczesna i wygodna w obsłudze, dostęp do niej będą mieli wszyscy mieszkańcy gminy. W PSZOK będzie prowadzona zbiórka selektywnie zebranych odpadów, w tym: szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów powstających w gospodarstwach domowych, zużytych opon i innych odpadów określonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XIII/83/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML