Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Miraszewskiego w remoncie

Firma BUDBIS z Konradowej realizująca zadanie pn. "Rewitalizacja miasta Paczków" - Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną zakończyła tworzenie dokumentacji projektowej i rozpoczyna prace remontowe w terenie.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w inwestycję za kwotę 2 462 460,00 zł. Planowane zadanie ma być zakończone do końca czerwca 2019 r.

Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego w Paczkowie polega na przebudowie nawierzchni asfaltowobetonowej, chodników, oświetlenia oraz małej architektury. Szczegółowy zakres robót zawiera m.in. wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadań: przebudowy jezdni o nawierzchni asfaltowej z odcinkami z kostki brukowej (granitowej) w zakresie wymiany nawierzchni wraz z podbudową, przebudowę chodników i parkingu o nawierzchni z płyt betonowych, kostki brukowej (granitowej) na ciągi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, przebudowę ciągu pieszo – jezdnego z płyt betonowych (wielkowymiarowych) na ścieżkę pieszo – rowerową o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, budowę otwartej siłowni (montaż urządzeń dostępnych dla wszystkich osób bez ograniczeń wiekowych), montaż elementów małej architektury w postaci siedzisk oraz koszy na odpady, wymianę istniejących latarni oraz montaż dodatkowych wraz z linią kablową zasilającą, montaż studzienek oraz przewodów kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew oraz krzewów kolidujących z przebiegiem ścieżki pieszo – rowerowej, wykonanie zieleni niskiej w formie trawy oraz stworzenie toru rowerowego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości  75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  nr umowy o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0034/17-00.

logotypy Miraszewskiego.png

DSC_0057.jpeg

 

Wersja XML