Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

RPO.jpeg

Województwo Opolskie informuje, że realizuje projekt: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
w Ładzy
” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Beneficjent: Województwo Opolskie
Partnerzy: Gmina Paczków i Gmina Krapkowice.

Termin realizacji projektu: do 30 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 343 211,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 289 663,00 zł

Cel projektu:

Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury (wyposażenia) obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Planowane efekty:

  1. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim tj. „Otmuchowsko-Nyski”, "Bory Niemodlińskie, "Las Głubczycki", "Wronin - Maciowakrze", "Mokre – Lewice,
  2. wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy - ośrodka edukacji przyrodniczej,
  3. montaż 2 tablic edukacyjno-informacyjnych, druk publikacji o przyrodzie wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim oraz opracowanie strony internetowej o obszarach chronionego krajobrazu w województwie opolskim

 

Wersja XML