Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poszukiwany Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie


Burmistrz Gminy Paczków ogłosił właśnie nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie.

Kierownik ma posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto powinien dysponować co najmniej pięcioletnim stażem pracy lub wykonywać przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Poniżej treść ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:


Więcej szczegółów znaleźć można w treści ogłoszenia, które dostępne jest na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie ul. Rynek 1 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.
 

Wersja XML