Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza udzielone!

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się sesja absolutoryjna. Jej efektem jest piąte w historii absolutorium dla Burmistrza Artura Rolki.

Oznacza to, że radni po raz kolejny stwierdzili prawidłowość podejmowanych przez Burmistrza działań finansowych i zaakceptowali realizację zeszłorocznego budżetu Gminy Paczków. W absolutoryjnej sesji wzięło udział 14 radnych, obecni na sali byli także Burmistrz Artur Rolka, a także jego zastępca Sebastian Kornaś, Sekretarz Iwona Cymara i Skarbnik Dariusz Wąsiak. Na sali pojawili się też sołtysi z kilku podpaczkowskich wsi oraz dyrektorzy jednostek podległych.

Po dopełnieniu wstępnych formalności, Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Gminy Paczków za 2018 r. Radni zwrócili się do Burmistrzami z pytaniami dot. inwestycji na ul. Kościelnej, stawu na ul. Klonowej, a także współpracy z Zarządem Powiatu Nyskiego dot. remontu chodników przy drogach powiatowych. Poruszono również kwestie ochrony powietrza, remontu chodnika prowadzącego z Wilamowej do Trzeboszowic oraz kontroli nieczystości w 2018 r., czy umorzeń w podatkach, jak również strefy ekonomicznej. Burmistrz udzielił odpowiedzi na wszystkie poruszane kwestie. Wyjaśnił, że nadal trwa procedura przetargowa na remont budynku ul. Kościelnej w Paczkowie, do 24 czerwca br. oferenci mogli składać oferty. Ponadto na inwestycję nad stawem przy ul. Klonowej zmuszeni będziemy ogłosić kolejny przetarg na wykonanie tego przedsięwzięcia, licząc na znalezienie Wykonawcy, który podała w realizacji zadania. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Paczków wotum zaufania za rok 2018, za którą jednomyślnie głosowali wszyscy obecni na sali radni  - 14 osób. 

Najważniejszymi punktami programu sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Paczków za 2018 rok. Głosowanie poprzedzono odczytem opinii Komisji Rewizyjnej oraz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jego wykonania. Obie oceny były pozytywne - zdaniem podmiotów sprawdzających realizacja paczkowskiego budżetu za rok 2018 prowadzona była zgodnie z planem, dlatego sprawozdanie z działalności finansowej Burmistrza zostało uznane za prawidłowe.

Nikt z radnych nie miał zastrzeżeń do wykonania budżetu, dzięki czemu zarówno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak i uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Paczków Arturowi Rolce absolutorium, podjęto jednogłośnie.

Kolejne podjęte tego dnia uchwały dotyczyły wprowadzenia korekty do tegorocznego budżetu oraz podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych (100 tys. zł) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków z budżetu Gminy Paczków. W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków; wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków” oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Wszystkie w tym dniu uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

 

Wersja XML